Uni­ke Al­ham­bra

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Al­ham­bra er et vak­kert ek­sem­pel på mau­risk ar­ki­tek­tur og står som et im­po­ne­ren­de

mo­nu­ment over et mek­tig dy­nas­ti.

På et høyde­drag i Sør-Spa­nia lig­ger en fest­ning ver­dig en mau­risk kon­ge. Fra 711 e.Kr. ut­vand­ret mus­lims­ke mau­re­re over Gi­bral­tar­stre­det fra Nord-Afri­ka og slo seg ned på Den ibe­ris­ke halv­øy. In­nen 720 e.Kr. var det mes­te av Spa­nia og Por­tu­gal un­der mau­risk kon­troll. De hers­ket fra den sør­ligs­te re­gio­nen som var kjent som AlAn­da­lus (som re­gio­nen An­da­lu­cía har nav­net sitt fra i dag). Gra­na­das Al­ham­bra ble om­rå­dets ho­ved­stad, og de kon­ge­li­ge – sul­ta­ne­ne og de­res fa­mi­li­er – holdt til der i man­ge år­hund­rer.

Al­ham­bra ble opp­rin­ne­li­ge opp­ført på rui­ne­ne av en fest­ning byg­get av Gra­na­das førs­te kon­ger, men i lø­pet av 1200 og 1300-tal­let be­gyn­te grunn­leg­ge­ren av Nas­rid-dy­nas­ti­et, Mu­ham­med ibn Na­ser (og hans etter­føl­ge­re) å om­gjø­re Al­ham­bra til et stor­slått fest­nings­verk. Det be­sto av tre ho­ved­pa­las­ser: Co­ma­re­s­pa­las­set, Løve­pa­las­set og Par­tal­pa­las­set. Co­ma­re­s­pa­las­set, som om­gir Myr­te­går­den, var ho­ved­re­sis­tens for sul­ta­nen og had­de ut­sikt over Dar­ro-elve­da­len. Alle pa­las­se­ne og de kon­ge­li­ge ha­ge­ne er om­gitt av en ma­jes­te­tisk 1730 me­ter lang mur, med en im­po­ne­ren­de mi­li­tær­base kjent som Al­caza­ba.

Det ibe­ris­ke konge­døm­met som mau­rer­ne had­de byg­get opp, falt un­der Recon­quis­ta (den krist­ne gjen­erob­rin­gen) i 1492. Al­ham­bra ble tatt av de krist­ne styr­ke­ne til kei­ser Karl V av Det tyskro­mers­ke ri­ket. Etter sin sei­er be­ord­ret Karl av de­ler av fest­nin­gen skul­le øde­leg­ges for å gi rom til byg­ging av sitt eget pa­lass på ste­det, som ble pre­get av re­nes­san­se- og ro­mansk ut­smyk­ning.

Al­ham­bra ble for­latt på 1700-tal­let, og mye av det ble øde­lagt un­der den frans­ke ok­ku­pa­sjo­nen av Gra­na­da un­der kri­gen på Py­re­neer­halv­øya fra 1808 til 1814. Ar­bei­det med res­tau­re­ring og gjen­opp­byg­ging av fest­nin­gen be­gyn­te i 1828.

I dag er Al­ham­bra en av de mest be­søk­te se­ver­dig­he­te­ne i Spa­nia, og mer enn 2,6 mil­lio­ner men­nes­ker pas­ser­te gjen­nom fest­nings­por­te­ne i 2017.

Det­te farge­rike geome­tris­ke møns­te­ret er nes­ten en op­tisk il­lu­sjon. Mønst­re­ne er in­tri­kat sam­men­vev­de og gjør det svært vans­ke­lig å få øye på hvor enen­kelt­lin­je begynner og slut­ter.Al­caza­baDet­te var fest­nin­gens mi­li­tær­base som ga for­svars­støt­te un­der be­lei­rin­ger. I hen­hold til islam er det for­budt å de­ko­re­re med fi­gu­rer av dyr el­ler an­sik­ter. I ste­det bru­kes skrift som de­ko­ra­sjon, og det er syn­lig over­alt ipa­las­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.