Washing­ton Na­tio­nal Cat­hed­ral

Hva er det som gjør USAs nest størs­te kir­ke til den vik­tigs­te?

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

røt­ter som strek­ker seg til­ba­ke til USAs fød­sel, og en bygge­pe­rio­de som var­te i 83 år, er Washing­ton Na­tio­nal Cat­hed­ral – også kalt The Cat­hed­ral Church of Saint Pe­ter and Saint Paul in the City and Dioce­se of Washing­ton – det his­to­ris­ke og spi­ri­tu­el­le hjer­tet i lan­det.

Det­te er en stor­slått kir­ke for na­sjo­na­le be­gi­ven­he­ter. Ide­en ble først ble lan­sert i 1791, 15 år etter at de ame­ri­kans­ke ko­lo­ni­ene er­klær­te uav­hen­gig­het fra Stor­bri­tan­nia. Det var un­der den am­bi­siø­se opp­byg­gin­gen av Washing­ton, D.C. som en spe­sial­byg­get ho­ved­stad for den stol­te, nye na­sjo­nen.

Selv om for­sla­get kom un­der den førs­te ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten, Ge­or­ge Washing­ton, ble grunn­stei­nen hen­tet fra Bet­le­hem og lagt på den ny­go­tis­ke dom­kir­ken i en­gelsk stil først hund­re år se­ne­re. Det­te var 29. sep­tem­ber 1907 med USAs 26. pre­si­dent, The­odo­re Roo­se­velt, til ste­de. Kir­ken ble of­fi­si­elt fer­dig­stilt 29. sep­tem­ber 1990, da den sis­te de­kor­stei­nen ble lagt på plass med den 41. pre­si­den­ten, Ge­or­ge H.W. Bush (far til Ge­or­ge W. Bush), til ste­de.

Slutt­re­sul­ta­tet er mer enn 152 me­ter langt fra vest til øst, og det midt­re tår­net er like un­der 92 me­ter høyt. Der­med er Washing­tons na­sjo­na­le dom­kir­ke den sjet­te størs­te i ver­den og nest størst i USA. Selv om dom­kir­ken sto ufer­dig gjen­nom det mes­te av 1900-tal­let, ble Bet­le­hem­ska­pel­let i midt­en åp­net for guds­tje­nes­ter i 1912. Her var også stats­be­gra­vel­se­ne for pre­si­den­te­ne Dwight D. Eis­enhow­er, Ge­rald Ford og Ro­nald Rea­gan og minne­guds­tje­nes­ter for fle­re and­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter.

Washing­tons na­sjo­na­le dom­kir­ke holdt også minne­guds­tje­nes­ter for vik­ti­ge per­soner som den førs­te man­nen på må­nen, Neil Arm­s­trong, og tid­li­ge­re pre­si­dent i Sør-Afri­ka, Nel­son Man­de­la. I til­legg har man holdt minne­guds­tje­nes­ter un­der na­sjo­na­le sørge­pe­rio­der som an­gre­pe­ne 11. sep­tem­ber 2001 og slut­ten på Viet­nam-kri­gen.

Va­si­lij­ka­te­dra­len, Mosk­va, Russ­land

Byg­gin­gen ble satt i gang av Ivan den gru­som­me i 1552. Va­si­lij-kate­dra­len står på den røde plass i Mosk­va, og er en av de mest farge­rike og iko­nis­ke byg­nin­ge­ne i ver­den. Byg­nin­gen skul­le være en lov­pri­sing av Ivans erob­ring av ta­tar-om­rå­det Kazan, som skjed­de på Ma­ria be­skyt­tel­ses­dag 1. ok­to­ber.

Fra Star Wars til and­re ver­dens­krig, du fin­ner alt i Washing­ton Na­tio­nal Cat­hed­ral.Darth Va­derPå den mør­ke si­den av tår­net er det skå­ret inn en gro­tesk ba­sert på Star Wars’ skurk Darth Va­der. Den ble de­sig­net av 13 år gam­le Chris Ra­der i 1985.Vest­fa­sa­denDom­kir­kens vest­fa­sa­de vi­ser ska­pel­ses­his­to­ri­en fra Bi­be­len.1921Etter Bod­leys og Vaug­hans død, og stans i bygge­ar­bei­de­ne un­der førs­te ver­dens­krig, ble ar­bei­de­ne gjen­opp­tatt un­der ar­ki­tek­ten PhilipHu­bert Frohm­an.1990Vin­du mot ver­dens­rom­metDet­te glass­ma­le­ri­et er et min­nes­mer­ke over Apol­lo 11 med sine virv­len­de pla­ne­ter. Et bit­te li­te styk­ke måne­stein er satt inn i vin­du­et.Etter 83 års byg­ging set­tes en­de­lig den sis­te stei­nen på plass un­der en se­re­mo­ni med pre­si­dentGe­or­ge W. H. Bush.

1791Den fransk­fød­te ar­ki­tek­ten Pier­re Char­les L’En­fant holdt av plass for en dom­kir­ke i sin plan forWashing­ton, D.C.1906Ge­or­ge Fre­de­rick Bod­ley og Hen­ry Vaug­han blir valgt ut til å teg­ne den iny­go­tisk stil.1907Grunn­stei­nen blir lagt ogbyg­gin­gen­st­ar­teretter en tale fra pre­si­den­tThe­odo­reRoo­se­velt.

«Mar­tin Lut­her King jr. holdt sin sis­te søn­dags­pre­ken i dom­kir­ken den 31. mars1968. Han ble drept 4. april.»Glo­ria in Ex­cel­sis tårnTår­net er 91 me­ter høyt og lig­ger 206 m.o.h. Det gjør det til den høy­est­lig­gen­de byg­nin­gen i Washing­ton, D.C.Woo­drow Wil­sons kar­nappDen enes­te pre­si­den­ten som er grav­lagt i dom­kir­ken, er Woo­drow Wil­son som var pre­si­dent fra 1913–1921.©Det sto­re krys­set& Midt i dom­kir­ken lig­ger det sto­re krys­set der de sto­re guds­tje­nes­te­ne hol­des.Høy­al­terStei­nen i høy­al­te­ret kom­mer fra et stein­brudd i nær­he­ten av Je­ru­sa­lem der man an­tar at stei­nen til Salo­mos tem­pel kom fra.De ti budDe ti stei­ne­ne som er lagt foran høy­al­te­ret, er fra Mo­se­s­ka­pel­let på Si­nai­fjel­let i Egypt og re­pre­sen­te­rer de ti bud.Bar­nas ka­pellAlt i bar­nas ka­pell er til­pas­set stør­rel­sen til en seks­åring, også det lil­le or­ge­let.Krigs­minne­ka­pellKrigs­minne­ka­pel­let inne­hol­der glass­ma­le­ri­er som be­skri­ver slag fra and­re ver­dens­krig og den ame­ri­kans­ke uav­hen­gig­hets­kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.