Go­tis­ke Sain­te Chapel­le

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Kir­ken som ble byg­get for kong Lud­vig IX hu­ser noen av de mest fan­tas­tis­ke ek­semp­le­ne på go­tisk glass­ma­ler­kunst.

Sain­te-Chapel­le, el­ler «Det hel­li­ge ka­pell» ble bygd på be­stil­ling fra kong Lud­vig IX av Frank­ri­ke for mer enn 770 år si­den. Hvor­for? For å huse hans mest dy­re­ba­re ei­en­de­ler – som vi tror var selve torne­kro­nen, bå­ret av Je­sus Kris­tus ved hans kors­fes­tel­se. I til­legg had­de Lud­vig IX noen bi­ter av det hel­li­ge kor­set. Kon­gen kjøp­te re­li­kvie­ne av ve­ne­ti­ans­ke pante­låne­re i 1239. De var blitt pant­satt av kei­ser Bald­vin II av By­sants. ønsket ikke at dis­se re­li­kvie­ne skul­le bli borte, så han be­stem­te seg for å kjø­pe dem og for å byg­ge en pas­sen­de kir­ke han kun­ne vise dem fram i.

Det­te er et fan­tas­tisk ek­sem­pel på mid­del­al­dersk ark­t­itek­tur, og når vi vet at det er byg­get mel­lom 1241 og 1248, er det enda mer im­po­ne­ren­de. Sær­lig med tan­ke på at det tok mer enn 200 år fra 1163, å byg­ge No­t­re Dame. Kirke­veg­ge­ne fun­ge­rer ho­ved­sa­ke­lig som vin­dus­ram­mer for 15 enor­me glass­ma­le­ri­er. Glass­ma­le­ri­ene vi­ser kjen­te for­tel­lin­ger fra Bi­be­len, der­iblant kjen­te de­ler fra Gam­le Tes­ta­men­tet som Ge­ne­sis og Exo­dus.

Man kan også se his­to­ri­en om de hel­li­ge re­li­kvi­er, fra de ble opp­da­get av den hel­li­ge He­le­na un­der hen­nes rei­se til det hel­li­ge land i 320, til de kom til det frans­ke konge­ri­ket.

Ka­pel­let ble brukt som kon­tor un­der den frans­ke re­vo­lu­sjo­nen, og da var man­ge av vin­du­ene dek­ket av ar­kiv­skap, noe som be­skyt­tet mot van­da­lis­me. Spi­re­ne ble dess­ver­re øde­lagt, og det 75 me­ter høye spi­ret vi kan se i dag, ble er­stat­tet av Viol­let -le-Duc. Re­li­kvie­ne etter Je­sus ble flyt­tet og opp­be­va­res i dag i

No­t­re Dame-kate­dra­len. Det er rik­tig­nok ikke slått fast at den­ne torne­kro­nen er au­ten­tisk, tross utal­li­ge his­to­ris­ke og vi­ten­ska­pe­li­ge un­der­sø­kel­ser.

Res­tau­re­rin­ge­ne av glass­ma­le­ri­ene i det 19. år­hund­re har vært tro­fas­te mot de­res opp­rin­ne­li­ge de­sign, og det ar­bei­des fort­satt for å be­skyt­te glas­set mot vi­de­re øde­leg­gel­ser. Når man ten­ker på mid­del­al­ders­ke byg­nin­ger i dag, ser man gjer­ne for seg mør­ke, dyst­re bygg. Sain­te-Chapel­le be­vi­ser det mot­sat­te med sitt ma­jes­te­tis­ke de­sign som fram­he­ver ly­sets kraft som gjør det til en helt unik og im­po­ne­ren­de kir­ke.

Ka­pel­let lig­ger på øya Ile de la Ci­té, midt i Pa­ris og er åpent for pub­li­kum. Det er også en rek­ke kon­ser­ter i ka­pel­let. Da slip­per du kø og får en mu­si­kalsk opp­le­vel­se. Hva med å be­sø­ke Pa­ris elds­te feng­sel sam­ti­dig? Det lig­ger like i nær­he­ten.

Tek­nisk gjen­nom­bruddDe tyn­ne pil­la­re­ne mel­lom hvert glass­pa­nel støt­ter en be­ty­de­lig vekt ved å ret­te seg mot sin base.Glass­ma­le­riHvert vin­du har fire lan­set­ter med tre rose­vin­du­er over seg.Rose­vin­duDen­ne type vin­du er ka­rak­te­ris­tisk for go­tisk ar­ki­tek­tur. Man også kan se på man­ge ka­te­dra­ler nord i Frank­ri­ke, fra den­ne tids­epo­ken.Be­skyt­tel­se av glass­ma­le­ri­eneDe har ny­lig lagt et lag med be­skyt­tel­se over fle­re av glass­ma­le­ri­ene.Ne­ders­te ka­pellDet­te fun­ger­te som kir­ke for tje­ner­ska­pet. Ade­len holdt til i det øv­re ka­pel­let.Kir­ke­spi­retDet­te har blitt er­stat­tet ved fle­re an­led­nin­ger, se­nest un­der den frans­ke re­vo­lu­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.