Evig­hets­pro­sjek­tet Sa­gra­da Fa­mi­lia

Hvor­for er Spa­nias ikon blant kir­ker frem­de­les ufer­dig etter 130 år?

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Sa­gra­da Famí­lia er ikke en dom­kir­ke, for den har in­gen bis­kop. Men den var plan­lagt fra star­ten til å være like stor som en ka­te­dral. Pla­nen om­fat­ter 18 tårn, 7 side­ka­pel­ler og 3 stor­slåt­te fa­sa­der. Den opp­høy­de kor­av­de­lin­gen rom­mer 1 200 san­ge­re, og de 6 fritts­tå­en­de org­le­ne kan spil­les sam­ti­dig fra et sen­tralt spille­bord slik at de ut­gjør et en­het­lig in­stru­ment med

8 000 piper. Når den er fer­dig, vil Sa­gra­da Famí­lia bli den størs­te kirke­byg­nin­gen i ver­den. Helt fra star­ten har det vært del­te me­nin­ger om den spe­si­el­le pep­per­kake­hus-ar­ki­tek­tu­ren. Ge­or­ge Or­well kal­te den «en av de fæ­les­te byg­nin­ge­ne i ver­den». Kir­ken ble på­be­gynt etter opp­drag fra en from bok­hand­ler, Josep Ma­ria Bo­ca­bel­la, og grunn­stei­nen ble lagt i 1882. Den spans­ke ar­ki­tek­ten An­to­ni Gaudí fikk an­svar for ut­for­min­gen ett år se­ne­re. Byg­get har ald­ri mot­tatt pen­ger fra det of­fent­li­ge el­ler fra den ka­tols­ke kir­ken, der­for har fram­drif­ten i byg­gin­gen vært av­hen­gig av pen­ger som kun­ne skaf­fes på det pri­va­te mar­ked. I Gaudís leve­tid ble bare kryp­ten, ap­si­sen over kryp­ten og ett av tår­ne­ne fer­di­ge. Gaudí selv var ikke be­kym­ret for at pro­ses­sen var så treg, men sa: «Ham jeg ar­bei­der for, har nok tid.»

I dag er Sa­gra­da Famí­lia på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te og en av de mest po­pu­læ­re tu­rist­at­trak­sjo­ne­ne i Bar­ce­lo­na (Spa­nia). Inn­gangs­pen­ger og and­re inn­brin­gen­de til­tak ut­gjør nå mer enn 25 mil­lio­ner euro, og det­te gjør det mu­lig å kos­te på beste kva­li­tet av byg­nings­de­tal­jer og ut­smyk­ning. Men Sa­gra­da Famí­lia er ikke et mu­se­um. Mo­der­ne bygge­skikk og ma­te­ria­ler bru­kes der det er mu­lig, der­iblant ar­mert be­tong, data-as­sis­tert de­sign og 3D-ut­skrev­ne de­ko­ra­sjons­de­tal­jer i gips. Selv om An­to­nio Gaudí lig­ger be­gravd i kryp­ten i Sa­gra­da Famí­lia, er et lag av in­ge­ni­ø­rer, kunst­ne­re og hånd­ver­ke­re fast be­stem­te på å full­fø­re ar­bei­det han be­gyn­te.

Sa­gra­da Fa­mi­lia, Bar­ce­lo­na, Spa­nia

Sa­gra­da Famí­lia bru­ker in­tri­ka­te for­grei­ne­te ind­re søy­ler for å føre vek­ten av byg­nin­gen ned­over.

Det­te gjør det mu­lig å ha et so­lid stein­tak iste­den­for de tra­di­sjo­nel­le tre-ta­ke­ne. På den­ne må­ten unn­går en også stre­be­buer (som Gaudi kal­te «kryk­ker») til å støt­te opp de ut­ven­di­ge veg­ge­ne. For­men på søy­le­ne er in­spi­rert av vrid­de plan­te­stam­mer. Ne­derst har hver søy­le et tverr­snitt som en stjer­ne el­ler en mange­kant, og tal­let på si­der blir for­dob­let med mel­lom­rom opp­et­ter søy­len, og til­slutt er alle grei­ne­ne sy­lind­ris­ke. Glass­vin­du­ene er også nye i for­hold til tra­di­sjo­nelt ka­tolsk de­sign. Tra­di­sjo­nelt er glass­bi­te­ne ne­derst i ly­se­re far­ger enn de som er høy­ere oppe. Slik opp­nås en jevn for­de­ling

av ly­set. I Sa­gra­da Famí­lia er det om­vendt. Vin­du­ene øverst i det sen­tra­le kirke­ski­pet er helt kla­re slik at bu­ene blir ba­det i lys.

FAK­TA Sa­gra­da Famí­lia Leng­de: 90 mHøy­de: 170 mAre­al: 4 500 m2An­tall spir: 18Sitte­plas­ser: 8 000 Be­sø­ken­de: 2 mil­lio­ner i året

In­spi­re­ren­de ar­ki­tek­turHvert tårn og hver inn­gang re­pre­sen­te­rer en del av Det nye tes­ta­men­te.Ma­ria-tår­netNår det­te tår­net er fer­dig, vil det måle 123 m. Fore­lø­pig mang­ler den øvers­te halv­de­len.Evan­ge­list­tår­ne­neDis­se vil få sta­tu­er på top­pen. Sta­tu­ene skal re­pre­sen­te­re de fire evan­ge­lis­te­ne: Mat­teus, Mar­kus, Lu­kas og Jo­han­n­es.Li­del­ses­fa­sa­denDe tre fa­sa­de­ne vi­ser uli­ke de­ler av Kris­ti liv. Li­del­ses­fa­sa­den vi­ser kors­fes­tel­sen og er mer dys­ter.Kup­pel­for­met tak(ikke vist på bil­det)Det kløk­tig kon­stru­er­te dob­belte tak­om­rå­det har vink­ler som gjør at lys fra side­vin­du­ene fø­res ned i kirke­rom­met un­der.Sa­kris­ti­etEt pri­vat rom der pres­ten for­be­re­der seg før guds­tje­nes­ten. På mot­satt side er et til­sva­ren­de sa­kris­ti.Je­sus­tår­netDet­te tår­net skal bli det høy­es­te av alle tår­ne­ne: 170 m høyt. Det er ennå ikke på­be­gynt.Apos­tel­tår­ne­ne(ikke vist på bil­det)Ett tårn for hver av Jesu 12 apost­ler. De fire i sør­en­den er for Andreas, Pe­ter, Pau­lus og Ja­kob den eld­re.Fød­sels­fa­sa­denDet­te er den førs­te fa­sa­den og den enes­te som har skulp­tu­rer teg­net av Gaudí selv. Hans opp­rin­ne­li­ge tan­ke var at sta­tu­ene skul­le ma­les i liv­li­ge far­ger.Glo­ria­fa­sa­denDen­ne ble på­be­gynt i2002. Den vi­ser hvor­dan men­nes­ke­he­ten sti­ger opp til him­me­len og skal bli den mest stor­slag­ne av de tre fa­sa­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.