Tem­pe­let i Abu Sim­bel

Den utro­li­ge his­to­ri­en bak en fa­raos hyl­lest til seg selv

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Egypt er ikke ukjent med im­po­ne­ren­de byg­nin­ger og temp­ler, så det er et stort kom­pli­ment at fjell­tem­pel­et Abu Sim­bel er et av lan­dets mest be­søk­te ste­der. Det ble byg­get i Ram­ses den and­res re­gje­rings­tid (ca. 1279-1213 f.Kr.), og det tok tjue år å full­fø­re to temp­ler. Det sto­re tem­pe­let er viet til gu­de­ne Ra-Hor­ak­ty og Ptah, men det er Ram­ses II som er ho­ved­per­sonen. Inn­gan­gen til tem­pe­let er flan­kert av fire tjue me­ter høye sta­tu­er av Ram­ses II som tår­ner over de mye mind­re sta­tu­ene som vi­ser fa­rao­ens fa­mi­lie, i til­legg til be­sei­re­de fien­der som nu­bier­ne, het­tit­te­ne og li­by­er­ne. In­ne i det sto­re tem­pe­let er det sta­tu­er av Ptah, Ra-Hor­akhty, Amun og Ram­ses II, i til­legg til en meng­de re­li­ef­fer som vi­ser Ram­ses som på­be­ro­per seg sto­re sei­re over fien­de­ne sine. En rad ba­vi­an­fi­gu­rer står på lin­je langs fa­sa­den, si­den de ble æret som sol­til­be­de­re. Det lil­le tem­pe­let ble byg­get som en hyl­lest til Ram­ses' fa­vo­ritt­kone Ne­fer­ta­ri, som se­ne­re ble kjent som gud­in­nen for frukt­bar­het og kjær­lig­het. Foran står sta­tu­er av Ram­ses og Ne­fer­ta­ri, mens in­ne er det re­li­ef­fer som vi­ser pa­ret som of­rer ga­ver til gu­de­ne. Plas­se­rin­gen av Abu Sim­bel var også svært vik­tig. Nu­bia var al­le­re­de et vik­tig, re­li­giøst sted, og Abu Sim­bel, som lig­ger på gren­sen mel­lom Egypt og Su­dan, slo fast at det de­fi­ni­tivt var egyp­tisk.

«Abu Sim­bel er den nest mest po­pu­læ­re tu­rist­at­trak­sjo­nen i Egypt. Tem­pe­let hartil og med sin egen fly­plass.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.