Kate­dra­len i Fi­ren­ze

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

På folke­mun­ne blir den bare kalt Il Duo­mo (do­men), og nav­net til dom­kir­ken i Fi­ren­ze kom­mer fra det la­tins­ke «domus dei» – Guds hus. Do­men er viet til jom­fru Ma­ria San­ta Ma­ria del Fio­re (San­ta Ma­ria av den hel­li­ge blomst). Den nå­væ­ren­de byg­nin­gen ble på­be­gynt i 1296 og er den tred­je dom­kir­ken som står på ste­det. Det tok 140 år å byg­ge den, og den opp­rin­ne­li­ge pla­nen er kun end­ret én gang un­der opp­fø­ring. Det var da den øst­re halv­de­len av kir­ken ble kraf­tig ut­vi­det for å gi plass til den nå iko­nis­ke kup­pe­len. Ar­bei­det med det­te used­van­li­ge bygg­ver­ket be­gyn­te i 1420 og ble full­ført på bare 16 år. Den var høy­ere og vi­de­re enn noe som var byg­get før, og den åtte­kan­te­de kup­pe­len ble byg­get uten støt­te fra en mid­ler­ti­dig tre­ram­me. Den be­står av et dob­belt skall av sand­stein, mar­mor og mur­stein, og fo­ten på kup­pe­len lig­ger 52 me­ter over bak­ken og har en svim­len­de dia­me­ter på 44 me­ter.

Dom­kir­kens yt­ter­veg­ger har en fa­sa­de av lodd­ret­te og vann­ret­te bånd av far­get mar­mor – hvit fra Car­ra­ra, grønn fra Pra­to og rød fra Sie­na. Selv om det var man­ge ar­ki­tek­ter som ar­bei­det på byg­nin­gen, har den be­holdt en be­mer­kel­ses­ver­dig ar­ki­tek­to­nisk og es­te­tisk sam­hø­rig­het. Inn­ven­dig er den spar­somt de­ko­rert, men har en meng­de kunst fra re­nes­san­sen i til­legg til 44 glass­ma­le­ri­er. Det er fak­tisk den størs­te fla­ten med glass­ma­le­ri som ble satt opp i Ita­lia på 1500- og 1600-tal­let.

Over ho­ved­dør­en er ba­si­li­ka­ens en­ar­me­de, li­tur­gis­ke klok­ke, som vi­ser alle 24 ti­me­ne. Den ble satt opp i 1443 og vir­ker den dag i dag. Kir­ken var den størs­te dom­kir­ken i Euro­pa da den ble byg­get, den har blitt et sym­bol på Fi­ren­ze som umid­del­bart blir gjen­kjent over hele klo­den. Så stor er dom­kir­kens kul­tu­rel­le be­tyd­ning at den har vært på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te si­den 1982.

Kro­net med ver­dens størs­te mur­kup­pe­len er kate­dra­len i Fi­ren­ze et re­nes­san­se-mes­ter­verk.

Vest­fa­sa­denDet­te var den sis­te de­len av dom­kir­ken som ble fer­dig­stilt mel­lom 1876 og 1887, til teg­nin­ger av ar­ki­tek­ten Emi­lio de Fab­ris.En rund­tur i ba­si­li­ka­enDen ser be­dra­gersk en­kel ut, men dom­kir­ken i Fi­ren­ze kan skry­te av svært raf­fi­nert ar­ki­tek­tur.Dåps­ka­pellDen­ne åtte­kan­te­de byg­nin­gens øst­vend­te dø­rer er et mes­ter­verk fra re­nes­san­sen, av skulp­tø­ren Lo­ren­zo Ghi­ber­ti. Vegg­pla­te­ne vi­ser scene­bil­der fraDet gam­le tes­ta­men­tet.

Kate­dra­len i Fi­ren­zeHøy­de: 114,5 mLeng­de: 153 mBred­de: 38 mKost­nad:Minst 7 mil­li­ar­der kro­ner Bygge­pe­rio­de: 1296–1436 Ar­ki­tekt:Minst 11 uli­ke ar­ki­tek­ter

Lan­ter­neEn lan­ter­ne av stein kro­ner kup­pe­len, og på top­pen er det et for­gylt kors og en kule som inne­hol­der hel­li­ge re­li­kvi­er.In­ne i kup­pe­lenInn­ven­dig er kup­pe­len dek­ket av et enormt fresko­ma­le­ri som fore­stil­ler domme­dag, malt av Giorgio Va­sari.Klokke­tårnMan­ge me­ner at det­te er Ita­lias vak­res­te klokke­tårn, og man kan kom­me til top­pen ved å klat­re opp 414 trappe­trinn.Kirke­skipDet be­står av fire, vide ni­sjer, og ski­pet er la­get for pro­se­sjo­ner og for å kun­ne ta imot sto­re for­sam­lin­ger.1296Byg­gin­gen av den nå­væ­ren­de dom­kir­ken begynner øst for den gam­ledom­kir­ken i St. Re­pa­ra­ta.KryptUn­der ba­si­li­ka­ens ho­ved­kropp fin­ner vi kryp­ten. Den inne­hol­der grav­kam­re­ne til bis­ko­pe­ne i Fi­ren­ze og and­re be­tyd­nings­ful­le per­soner.1436Etter 140 år blir dom­kir­ken for­melt vigs­let av pave Eu­genIV (til høy­re).Kup­pelDen dob­le kup­pe­len be­står av mer enn 4 mil­lio­ner mur­stei­ner og mer enn 37 000 tonn byg­nings­ma­te­ria­ler.Tverr­skipDom­kir­kens ves­le tverr­skip (kor­sets «ar­mer») inne­hol­der man­ge ka­pel­ler, grav­kam­re og sto­re skulp­tu­rer.KorSankt Zeno­bi­us’ sølv­skrin, etter den førs­te bis­ko­pen i Fi­ren­ze, er plas­sert i ko­rets øst­li­ge ka­pell.1439Rå­det i Fi­ren­ze hol­des for å prø­ve å for­ene de or­to­dok­se og ka­tols­kekir­ke­ne.1865Fi­ren­ze blir ho­ved­stad i det ny­dan­ne­de konge­døm­met Ita­lia, og Il Duo­mo blirlan­dets ka­te­dral. Det er nes­ten 600 år si­den byg­gin­gen star­tet, og den ny­go­tis­ke fa­sa­den eren­de­lig fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.