Atom­bom­be­do­men

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - Hiro­shi­ma, Ja­pan

Atom­bom­be­do­men, som også er kjent som Hiro­shi­mas freds­mo­nu­ment, er et min­nes­mer­ke over de fle­re hund­re tu­sen men­nes­ke­ne som mis­tet li­vet i atom­bombe­an­gre­pet un­der an­nen ver­dens­krig. Den ble opp­rin­ne­lig byg­get som et ut­stil­lings­lo­ka­le og var den enes­te byg­nin­gen som sto igjen etter an­gre­pet. Do­men er be­vart i den stand den var i umid­del­bart etter bom­bin­gen, og i dag står den som en på­min­nel­se om de enor­me øde­leg­gel­se­ne, men også som et håp om fred for frem­ti­den.

Do­men, som ald­ri ble byg­get opp igjen, står som en hyl­lest til Hiro­shi­mas his­to­rie. «Atom­bom­be­do­men er et min­nes­mer­ke for de fle­re hund­re tu­sen som mis­tet li­vet i atom­bombe­an­gre­pet un­der an­nen ver­dens­krig»

Få med degDet sto­re ka­pel­let ved si­den av grav­plas­sen har et hvitt kors i kvarts over inn­gangs­dø­ren. Et sjel­dent smyk­ke på en plass med en så vak­ker ogvill na­tur.

VEN­ST­RE Det­te bil­det av do­men, som før an­gre­pet ble kalt Gen­baku-do­men, ble tatt i 1945 og vi­ser de enor­me øde­leg­gel­se­ne etter bombe­an­gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.