Skel­lig Michael

Mid­del­al­der, dyre­liv og et fan­tas­tisk skue.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - Ker­ry, Ir­land

Nes­ten 12 kilo­me­ter vest for Ker­ry i Ir­land lig­ger en sam­ling 350 mil­lio­ner år gam­le stein­for­ma­sjo­ner og stup­brat­te klip­per og skuer ut over At­lan­ter­ha­vet. Mel­lom år 500 og 800 slo en grup­pe mun­ker seg ned her ute mel­lom dis­se spek­ta­ku­læ­re top­pe­ne for å kom­me nær­me­re Gud. Klos­te­ret som dis­se tid­li­ge krist­ne byg­get, er kjent som Skel­lig Michael og be­står av seks bi­ku­be­ak­ti­ge hus, to små ka­pel­ler og en mid­del­al­der­kir­ke som ble byg­get noe se­ne­re. De eks­tre­me vær­for­hol­de­ne her ute tvang mun­ke­ne til å for­la­te øya på 1100- og 1200-tal­let, men det­te fan­tas­tis­ke skuet er fort­satt et po­pu­lært pi­le­grims­mål, og fle­re sce­ner fra fil­men STARWARS:THEFORCE

Awa­kens ble spilt inn her ute i hav­ga­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.