Vin­ter­pa­las­set

Vin­ter­pa­las­set vil all­tid bli hus­ket for stor­min­gen un­der ok­to­ber­re­vo­lu­sjo­nen og er et av Russ­lands vik­tigs­te lande­mer­ker.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - St. Pe­ters­burg, Russ­land

Det er både do­mi­ne­ren­de, ær­ver­dig og stor­slått, og få and­re byg­nin­ger i ver­den er så sterkt knyt­tet sam­men med et lands skjeb­ne og his­to­rie som Vin­ter­pa­las­set i St. Pe­ters­burg. Det er kraf­tig om­byg­get tre gan­ger og var em­bets­bo­lig for rus­sis­ke mo­nar­ker fra

1732 til 1917. Etter at det ble stor­met un­der ok­to­ber­re­vo­lu­sjo­nen i 1917, er det blitt et av Russ­lands vik­tigs­te lande­mer­ker.

Det­te ba­rokk­pre­ge­de pa­las­set er like im­po­ne­ren­de på inn­si­den som på ut­si­den.

Den tre eta­sjer høye hvi­te og grøn­ne mur­byg­nin­gen be­står av 1057 uli­ke hal­ler og rom, og man­ge av dem er åpne for be­sø­ken­de. Den over­då­di­ge trappe­gan­gen be­lagt med røde tep­per, de utal­li­ge gull­be­lag­te skulp­tu­re­ne og ikke minst de enor­me tak­ma­le­ri­ene gjør at pa­las­set oser av en tid med prakt og de­ka­dan­se. Den vak­re ut­sik­ten over el­ven for­tel­ler også en his­to­rie om en svun­nen stor­hets­tid. En rusle­tur gjen­nom de sta­se­li­ge rom­me­ne her vil utvil­somt ta deg med på en rei­se til­ba­ke til tsa­re­nes tid.

OVER Det­te kjen­te bil­det vi­ser stor­min­gen av Vin­ter­pa­las­set un­der ok­to­ber­re­vo­lu­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.