Jarls­hof

Skjønn­het fra bronse­al­de­ren.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - Shet­land, Skott­land

Helt sør på øya Main­land fin­ner vi et ar­keo­lo­gisk om­rå­de som er mye bed­re be­vart enn det al­de­ren skul­le til­si. Jarls­hof fikk nav­net sitt av Sir Wal­ter Scott og be­tyr «gre­vens hus». Rui­ne­ne hu­ser mer enn 4000 år med his­to­rie og lå fak­tisk gjemt un­der jord og gress fram til en vold­som storm blott­la dem på slut­ten av 1800-tal­let. Her kan du se hus både fra yng­re stein­al­der og bronse­al­der, en­kel­te bun­det sam­men med mør­ke, un­der­jor­dis­ke gan­ger som ble brukt som kjøle­rom og korn­la­ger. Vi fin­ner også halv­par­ten av et stein­tårn fra jern­al­de­ren – den and­re halv­par­ten er for­svun­net på ha­vet – og ett av de sir­ku­læ­re hu­se­ne er fort­satt in­takt. Rui­ne­ne etter lang­hu­set fra vi­king­ti­den er det størs­te som er fun­net i Stor­bri­tan­nia, og vi fin­ner til og med et gårds­bygg fra mid­del­al­de­ren her ute.

Sir Wal­ter Scott (bil­det) ga navn til Jarls­hof.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.