Taj Ma­hal

Ver­dens mest spek­ta­ku­læ­re hvile­sted.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - Agra, In­dia

Det fan­tas­tis­ke mau­so­le­et Taj Ma­hal ble byg­get av stor­mo­gu­len Sha Ja­han til min­ne om hans ynd­lings­kone Mum­taz Ma­hal. Det står som et ikon både for kjær­lig­het og ar­ki­tek­tur. Det­te ar­ki­tek­to­nis­ke mes­ter­ver­ket for­tje­ner tit­te­len som et av ver­dens mest spek­ta­ku­læ­re un­der­verk. En armé av stein­hog­ge­re, kunst­ma­le­re, bilde­hog­ge­re og hånd­ver­ke­re fra hele ver­den har job­bet sam­men for å ska­pe den­ne sym­met­ris­ke skjønn­he­ten av et mau­so­le­um.

Ma­hals grav­kam­mer lig­ger i sen­ter av det 17 mål sto­re an­leg­get, om­gitt av luk­su­riø­se bloms­ter­ha­ger, en mos­ké og et gjeste­hus.

Hver kvad­rat­centi­me­ter av Taj Ma­hal er ni­tid ut­smyk­ket med de­tal­jer­te bloms­ter­mo­tiv gra­vert inn i mar­mor og de­ko­rert med ju­ve­ler, inn­ris­se­de ma­le­ri­er og over­då­di­ge bue­gan­ger. For man­ge er Taj Ma­hal det nær­mes­te man kan kom­me en per­soni­fi­se­ring av skjønn­he­ten selv.

«Det­te ar­ki­tek­to­nis­ke mes­ter­ver­ket for­tje­ner ut­mer­kel­sen som et av ver­dens mest spek­ta­ku­læ­re

un­der­verk»

OVER Taj Ma­hals fire si­der er iden­tis­ke, slik at de spei­ler hver­and­re per­fekt fra de uli­ke kan­te­ne.Få med degKom­mer du før hor­den med tu­ris­ter, kan du være hel­dig og høre «uen­de­lig­he­tens lyd» – den uhyg­ge­li­ge ly­den av luft som vi­bre­rer når den dri­ver gjen­nomdo­men.

Grav­ste­de­ne til Shah Ja­han og Mum­taz Ma­hal i Taj Ma­hal-kryp­ten. OVER Det se­es ikke så ofte på bil­de­ne, men inn­gangs­por­ten til Taj Ma­hal er byg­get med rød sand­stein.

UN­DER

OVER Inn­si­den av mos­ke­en i Taj Ma­hal er vak­kert ut­smyk­ket med bue­gan­ger og ut­skår­ne kunst­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.