Stone­hen­ge

Den gåte­ful­le stein­sir­ke­len slut­ter ikke å fa­sci­ne­re med sine ube­svar­te spørs­mål.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - Wilt­shi­re, Eng­land

Det­te for­his­to­ris­ke stein­mo­nu­men­tet har for­und­ret og in­spi­rert men­nes­ker i ge­ne­ra­sjo­ner, og Stone­hen­ge er utvil­somt den mest om­tal­te stein­sir­ke­len på pla­ne­ten. Arkeo­lo­ger har da­tert

mo­nu­men­tet, som man tror var en tid­lig grav­plass, til mel­lom 3000 og 2000 f.Kr., og de me­ner det ble satt opp over en pe­rio­de på 1500 år. Stein­for­ma­sjo­nen er byg­get på sol­opp­gan­gens akse ved midt­som­mer, og blå­stei­ne­ne stam­mer fra Pre­se­li Hills i Wa­les, utro­li­ge 380 kilo­me­ter unna.

Man kan fort­satt se hogge­mer­ker etter øk­ser og ham­me­re, og det­te ene­stå­en­de mo­nu­men­tet gir oss et unikt inn­blikk i hvor so­fis­ti­ker­te våre for­fed­re kun­ne være.

«Blå­stei­ne­ne stam­mer fra Pre­se­li Hills i Wa­les, utro­li­ge 380 kilo­me­ter

unna»

Ar­beid på Stone­hen­ge i mai 1964, da en 25 tonn tung stein had­de vel­tet og ble løf­tet på plass igjen.

3000 f.Kr.Tøm­mer­på­ler blir reist i sen­ter av ste­det og ved inn­gan­gen i nord­øst.2600 f.Kr.Temp­le­ne er byg­get i kal­k­stein med en mer hard­før type på ut­si­den enn på inn­si­den.Få med degKing Bar­row Rid­ge er et mind­re spen­nen­de sted fra yng­re stein­al­der, men fra de man­ge grav­hau­ge­ne har du ut­sikt over Stone­hen­ge og hor­den avbe­sø­ken­de. Blå­stein blir plas­sert i en dob­bel ring sam­men med stør­re sand­steins­blok­ker. Al­le­en blir også gravd ut.2600–2400 f.Kr.Heste­sko­en og den ka­rak­te­ris­tis­ke sir­ke­len av sand­stein blir byg­get, sam­men med små sir­ku­læ­re jord­vol­ler.2600–2400 f.Kr.Blå­stein blir satt opp igjen in­nen­for sand­stei­ne­ne, og det gra­ves gro­per på ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.