Brads­haw­ma­le­ri­ene

Kim­ber­ley, Aust­ra­lia

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Mens even­ty­re­ren Joseph Brads­haw let­te etter god dyr­kings­jord i 1838, fant han i ste­det et kunst­ma­le­ri som vis­te seg å være fle­re ti­talls tu­sen år gam­melt. Man er ikke eni­ge om hvor gam­melt det kan være, men det er se­ne­re fun­net fle­re lik­nen­de ma­le­ri­er i sand­steinsom­rå­de­ne i Kim­ber­le­y­re­gio­nen. Skisse­ma­le­ri­ene fore­stil­ler gjer­ne men­nes­ke­li­ge sil­hu­et­ter med hode­pryd som ser ut til å løpe, dan­se el­ler jak­te. Den­ne skyg­gen av en for­his­to­risk si­vi­li­sa­sjon gir oss et inn­blikk i hvor­dan noen av de tid­ligs­te men­nes­ke­ne lev­de. Dis­se stein­gal­le­ri­ene er sann­syn­lig­vis eld­re enn dem som er fun­net i egyp­tis­ke temp­ler, og bare å se noen få av dis­se vil ta deg med på en rei­se så langt det er mu­lig å kom­me i men­nes­ke­he­tens his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.