Akro­po­lis

Den iko­nis­ke rui­nen på hau­gen.

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser - At­hen, Hel­las

På midt­en av 400-tal­let f.Kr. valg­te Pe­ric­les At­hen som ho­ved­sete for sin vi­sjon om de­mo­kra­ti, kunst og fi­lo­so­fi. Drøm­men hans tok form på top­pen av en bakke­topp med ut­sikt over byen un­der, og man kan fort­satt se, vand­re i og be­und­re rui­ne­ne etter det mo­nu­men­ta­le ci­tadel­let. Akro­po­lis er et tes­ta­ment over de­mo­kra­ti­ets, tea­te­rets og yt­rings­fri­he­tens be­gyn­nel­se. Det har stått gjen­nom nes­ten 25 år­hund­rer med na­tur­ka­ta­stro­fer, kri­ger og en ver­den i kon­ti­nu­er­lig for­and­ring. Når du har gått opp stein­trap­pen til Akro­po­lis, ser du den se­re­mo­ni­el­le por­tal­byg­nin­gen, Pro­pyle­ene. Den­ne enor­me inn­gangs­por­ten er byg­get i kal­k­stein og hvit mar­mor til ære for gud­in­nen At­he­ne. På sør­si­den lig­ger det lil­le At­he­ne Nike-tem­pe­let hvor inn­byg­ger­ne til­ba gud­in­nen og ba for sei­er. Den al­ler mest iko­nis­ke byg­nin­gen fin­ner vi midt i Akro­po­lis – Part­he­n­on. Det­te ko­los­sa­le byg­get tok ni år å fer­dig­stil­le, og hver enes­te bygge­stein er per­fekt ut­skå­ret og pas­ser per­fekt sam­men med de and­re som et gi­gan­tisk pus­le­spill. Det er man­ge akro­po­li­ser i Hel­las, men det er en god grunn til at det i At­hen er selve Akro­po­lis. Den­ne ma­jes­te­tis­ke skjønn­he­ten fra old­ti­dens Hel­las fin­ner du rett og slett ikke noe an­net sted i ver­den.

«Den­ne ma­jes­te­tis­ke skjønn­he­ten fra old­ti­dens Hel­las fin­ner du rett og slett ikke

noe an­net sted i ver­den»

HØY­RE De vak­re ka­rya­ti­de­ne ved inn­gan­gen til Erekht­heion-tem­pe­let i Akro­po­lis.LENGST TIL HØY­RE Den fan­tas­tis­ke trap­pen i He­fai­steion-tem­pe­let.Få med degSe den fan­tas­tis­ke ut­sik­ten over om­rå­det fra Part­he­n­on­gal­le­ri­et i fjerde­eta­sje i Akro­po­lis­mu­se­et. Ut­stil­lin­ge­ne er ikkeså verst, de hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.