Pom­pei­us tea­ter (Ju­li­us Cæ­sar)

Ro­ma, Ita­lia

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Tea­te­ret ble byg­get av Pom­pei­us den sto­re for å høs­te po­li­tisk støt­te og var Ro­mas førs­te per­ma­nen­te tea­ter. Det ble byg­get i stein og be­tong og fun­ger­te som en tid­lig proto­typ på de iko­nis­ke ro­mers­ke teat­re­ne. Den enor­me sce­nen (som var 100 me­ter bred) var bare tup­pen på den enor­me byg­nin­gen, som også be­sto av både et tem­pel og en over­då­dig hage, vak­kert de­ko­rert med sta­tu­er og ut­smyk­nin­ger.

På mot­satt side av hagen lig­ger ste­det som er kjent for dra­pet på Ju­li­us Cæ­sar. I dag er det ikke mye som står igjen av det bane­bry­ten­de tea­te­ret, men vi fin­ner in­tak­te de­ler av det ved Palaz­zo del­la Can­cel­le­ria, og man kan fort­satt få et inn­trykk av den tid­li­ge­re stor­sla­gen­he­ten som rå­det på om­rå­det for mer enn 2000 år si­den.

OVER Et ma­le­ri av den ita­li­ens­ke ma­le­ren Vin­cen­zo Ca­muc­ci­ni fra 1798 por­tret­te­rer det dra­ma­tis­ke dra­pet på Cæ­sar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.