Ford’s Theatre (Abra­ham Lin­coln)

Washing­ton, DC, USA

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

På 1860-tal­let gjor­de John T. Ford me­nig­hets­hu­set om til tea­ter. Byg­get var blitt ska­det i en brann, og det nye tea­te­ret ble kalt et «prakt­fullt nytt tem­pel for dra­ma­ti­ke­re». 14. april 1865, fem da­ger etter at kon­fø­de­ra­te­ne over­ga seg, så pre­si­dent Abra­ham Lin­coln et tea­ter­styk­ke her, men be­sø­ket skul­le ende fa­talt. Skue­spil­le­ren og lo­jal kon­fø­de­rat John Wil­kes Booth gikk inn i bok­sen der pre­si­den­ten satt, og skjøt ham på nært hold. Det tok 103 år før det igjen ble satt opp et styk­ke i tea­te­ret, og byg­nin­gen ble re­no­vert i 2009. Selv om byg­nin­gen er et funk­sjo­nelt tea­ter i dag, har den så stor his­to­risk be­tyd­ning at den er be­vart med mu­se­um i eta­sjen un­der. Her kan man se en rek­ke gjen­stan­der som had­de til­knyt­ning til dra­pet – in­klu­dert pis­to­len Booth be­nyt­tet og Booths dag­bok, i til­legg til fle­re av Lin­col­ns per­son­li­ge ei­en­de­ler.

OVER John Wil­kes Booth av­fy­rer skud­det som tar li­vet av pre­si­den­ten i Ford’s Theatre og end­rer der­med kur­sen for ame­ri­kansk his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.