Ku­fu (Ke­ops)

Historiens Vakreste Byggverk - - Giza -

Han er den man tror star­tet byg­gin­gen av Den sto­re py­ra­mi­den i Gi­za til ære for seg selv, men man vet li­te om de­tal­je­ne rundt li­vet og ti­den han lev­de i. Vi vet at han var den and­re hers­ke­ren i det fjer­de dy­nas­ti­et i det gam­le Egypt. His­to­ri­ke­re som har gitt oss det vi vet om Ku­fu er ofte ueni­ge når det gjel­der hvem han var. En tolk­ning pre­sen­te­rer ham som et venn­lig over­hode som in­spi­rer­te til byg­ging av Den sto­re py­ra­mi­den. En an­nen tolk­ning fram­stil­ler ham som en yn­ke­lig mann som pro­sti­tu­er­te sin egen dat­ter for å tje­ne pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.