Kam­re­ne i Den sto­re py­ra­mi­den

Historiens Vakreste Byggverk - - Petra -

Den sto­re py­ra­mi­den er ho­ved­at­trak­sjo­nen i Giza­kom­plek­set. Det­te do­mi­ne­ren­de lande­mer­ket ble byg­get av mer enn to mil­lio­ner stein­blok­ker på mer enn to tonn hver. Py­ra­mi­den er det sis­te in­tak­te (og størs­te) av ver­dens sju un­der­ver­ker, og med den har vi fått et glimt inn i det enor­me ri­ket som det gam­le egypt var un­der kong Ku­fu. Det­te er inn­si­den av py­ra­mi­den slik vi kjen­ner den i dag, men ut­fors­kin­gen på­går hele ti­den. I 2015 ble det for ek­sem­pel opp­da­get mys­tis­ke varme­av­vik som fors­ke­re nå prø­ver å fin­ne ut av.

Dron­ning­kam­me­retIn­ne i py­ra­mi­den er det tre se­pa­ra­te grav­kam­mer. Det ene lig­ger un­der bak­ken, Dron­ning­kam­me­ret lig­ger over det, og så lig­ger Konge­kam­me­ret på top­pen. Det har fak­tisk ald­ri lig­get en dron­ning i Dron­ning­kam­me­ret.Un­der­jor­disk kam­merEt stort far­tøy kalt «sol­ski­pet» ble gravd ut av py­ra­mi­dens sok­kel i 1954 og er det størs­te i sitt slag i ver­den.Konge­kam­me­retIn­gen vet hvor kong Ku­fus lev­nin­ger be­fin­ner seg. Den mest an­er­kjen­te teori­en er at grav­kam­me­ret hans ble plynd­ret av gravrø­ve­re som fjer­net li­ket.Hem­me­li­ge kam­mer?I 2004 var det to ama­tø­rar­keo­lo­ger som hev­det at de had­de fun­net et hem­me­lig kam­mer i Den sto­re py­ra­mi­den, men egyp­tis­ke myn­dig­he­ter ga dem ald­ri til­la­tel­se til å fort­set­te un­der­sø­kel­se­ne.Sto­re res­sur­serRes­sur­se­ne som ble brukt for å byg­ge Ku­fus sto­re py­ra­mi­de var enor­me – ca. 2,3 mil­lio­ner stein­blok­ker som vei­de så mye som 15 tonn hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.