Lud­wigs mys­tis­ke slutt

Historiens Vakreste Byggverk - - Neuschwanstein Slott -

Tid­li­ge­re ak­tor og krim­his­to­ri­ker Ann Ma­rie Acker­mann vur­de­rer sa­ken med Lud­wig IIs død.

Bare da­ger etter at Lud­wig II ble er­klært sinns­syk, ble både hans liv­løse kropp og hans lege fun­net fly­ten­de i van­net ved bred­den til Starn­ber­ger See. Den ame­ri­kans­ke ak­to­ren og krim­his­to­ri­ke­ren Ann Ma­rie Acker­mann ( ann­ma­rieack­er­mann.com) for­kla­rer hvor­for Lud­wigs bort­gang frem­de­les split­ter eks­per­te­ne.

Hva er så mys­tisk ved Lud­wigs død? Hvor­dan ble li­ket av ham fun­net?

For­di in­gen var vit­ne til et uven­tet dob­belt døds­fall, er Lud­wigs bort­gang frem­de­les om­gitt av mys­tikk.

Bay­ern had­de nett­opp av­satt Lud­wig II på grunn av sinns­syk­dom og sper­ret ham in­ne i et slott ved inn­sjø­en Starn­berg. Han og le­gen hans tok en spa­ser­tur langs sjø­en. De kom ald­ri til­ba­ke. Noen ti­mer se­ne­re fant et lete­mann­skap krop­pe­ne de­res fly­ten­de på grun­na. Selv om vak­ter pa­trul­jer­te i par­ken, var det in­gen som så el­ler hør­te noe.

Hva er teori­ene?

Re­gje­rin­gens ver­sjon var selv­mord. Lud­wig, for­tvi­let over ta­pet av kro­nen, kas­tet seg i sjø­en for å druk­ne seg. Le­gen fulg­te etter og prøv­de å stan­se ham. Lud­wig var yng­re og ster­ke­re, over­man­net le­gen og drep­te ham. Lud­wig lot seg så druk­ne.

Noen bay­ere tror at Lud­wig ble myr­det. En­ten var det en sam­men­sver­gel­se for å fjer­ne ham, el­ler Lud­wig ble skutt i for­søk på å røm­me.

De to men­ne­ne kan ha gått ut i van­net uten noen av dis­se mo­ti­ve­ne i tan­ke­ne, men så dødd av na­tur­li­ge år­sa­ker, som hjerte­in­farkt.

Fin­nes det be­vis for noen av dis­se teori­ene?

Be­vis­ma­te­ria­let er tve­ty­dig. Det er det som gjør den­ne sa­ken så fa­sci­ne­ren­de. Fak­ta er en ba­lanse­gang mel­lom teori­er, så selv i dag er eks­per­te­ne ikke eni­ge om hva som hend­te.

Lud­wigs ob­duk­sjon av­slør­te in­gen døds­år­sak. Det var ikke kom­met vann i kon­gens lun­ger, og le­ge­ne kun­ne ikke fin­ne noen dø­de­lig ska­de. Det ble ikke ut­ført ob­duk­sjon på le­gen.

Un­der­sø­kel­ser av bak­ken av­slør­te fle­re sett fot­av­trykk, hvor­av noen in­di­ke­rer en kamp mel­lom to men­nes­ker. Tolk­nin­gen av av­tryk­ke­ne er kan­skje ikke til å sto­le på. Det var uvær ved Starn­ber­ger See den nat­ten Lud­wig døde, så bøl­ger kan ha vis­ket ut øv­ri­ge be­vis.

Mer­ke­lig nok had­de le­gens lomme­ur stan­set 72 mi­nut­ter etter Lud­wigs. Gikk en av klok­ke­ne for fort el­ler for sak­te? Var le­gens klok­ke mer vann­sik­ker? El­ler ut­ån­det le­gen 72 mi­nut­ter se­ne­re, noe som stri­der imot re­gje­rin­gens teori? Eks­per­te­ne er ikke eni­ge. Noen be­vis an­ty­der at lete­mann­ska­pet måt­te av­leg­ge taus­hets­løf­te, noe som kan tyde på en sam­men­sver­gel­se, og hvis det­te er til­fel­le, kan and­re be­vis ha blitt for­fals­ket.

Hva tror du skjed­de?

Jeg er skep­tisk. Druk­ne­de ofre syn­ker van­lig­vis, spe­si­elt iført ful­le klær slik dis­se to men­ne­ne var. Tørr druk­ning – kvel­ning uten at vann tren­ger inn i lun­ge­ne – er mu­lig, men er så uvan­lig at po­li­ti­et rå­des til å vur­de­re alle and­re døds­år­sa­ker i til­fel­ler der en ny­lig død kropp fly­ter i van­net. I den­ne sa­ken var det to!

OVER Et post­kort som skild­rer det fa­ta­le øye­blik­ket før Lud­wig IIs mys­tis­ke bort­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.