Even­tyr­slot­tet un­der kri­gen

Historiens Vakreste Byggverk - - Neuschwanstein Slott -

Mens land smuld­ret bort un­der and­re ver­dens­krig, ble Neus­chwan­stein slott Nazi-Tysk­lands kul­tu­rel­le midt­punkt.

Man fore­stil­te seg at slut­ten på and­re ver­dens­krig i 1945 skul­le bli slut­ten på Neus­chwan­stein slott. Slottet var fylt til ran­den av plynd­ret kunst og nazi-ut­byt­te og re­pre­sen­ter­te så mye mer enn bare et skjule­sted for stjål­ne va­rer – det var det ban­ken­de hjer­tet til den na­zis­tis­ke spe­sial­styr­ken Ein­satz­stab Reichs­lei­ter Ro­sen­berg (ERR).

ERR var an­svar­lig for å spo­re opp og kon­fis­ke­re ver­di­ful­le bø­ker, kunst­verk og kul­tu­rel­le gjen­stan­der fra men­nes­ke­ne av jø­disk her­komst. Det en­de­li­ge må­let var å ska­pe Hit­lers drøm av et Füh­rer­mu­se­um i Linz, Øs­ter­rike, med nazi-kunst skaf­fet gjen­nom kon­fis­ke­ring, ty­ve­ri og akk­vi­si­sjon. For å mot­ar­bei­de

ERR opp­ret­tet de al­li­er­te pro­gram­met Mo­nu­ments, Fine Arts, and Ar­chi­ves. De som ar­bei­det un­der det­te ban­ne­ret, ble kjent som mu­se­ums­sol­da­ter. Fra 1943 fikk de 400 mu­se­ums­sol­da­te­ne i opp­ga­ve å be­skyt­te kul­tu­rell ei­en­dom og re­pa­re­re vik­ti­ge kunst­gjen­stan­der som var plynd­ret av na­zis­te­ne.

Neus­chwan­stein lå langt fra Ber­lin el­ler and­re stør­re byer som kun­ne bli bom­bet, og vis­te seg å være det per­fek­te ste­det å opp­be­va­re tyve­gods. Da kri­gen var så godt som tapt for na­zis­te­ne, vir­ket imid­ler­tid ut­sik­ten til å mis­te ut­byt­tet til de al­li­er­te uut­hol­de­lig. I ste­det for å la det fal­le i fien­dens hen­der ble en SS-grup­pen­füh­rer gitt ord­re om å spren­ge slottet i luf­ten i april 1945. SS-ge­ne­ra­len må ha satt mye mer pris på kul­tur enn sine over­ord­ne­de; han valg­te i ste­det å over­gi slottet og inn­hol­det til de al­li­er­te mu­se­ums­sol­da­te­ne.

Det er godt at pla­ne­ne om å spren­ge Neus­chwan­stein ald­ri ble satt ut i li­vet. Sam­ti­dig som det er et kul­tu­relt sym­bol for Bay­ern, inne­holdt det et av de størs­te lag­re­ne av plynd­ret gods, med over 6000 gjen­stan­der in­ne i slottet.

OVER Al­li­er­te sol­da­ter po­se­rer med kunst­verk som ble plynd­ret og lag­ret på Neus­chwan­stein un­der kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.