Vik­tig in­for­ma­sjon

Historiens Vakreste Byggverk - - Neuschwanstein Slott -

Hvor Neus­chwan­stein lig­ger i hjer­tet av De bay­ers­ke al­per og har fan­tas­tisk pa­no­rama­ut­sikt over ube­rørt land­skap. Selv om det er en av Tysk­lands mest po­pu­læ­re tu­rist­at­trak­sjo­ner, er Neus­chwan­stein vans­ke­lig å kom­me til.

Bil­let­ter er bare mu­lig å få tak i i lands­byen Ho­hen­schwan­gau. Par­ker bi­len her, for du kan ikke kjø­re til Neus­chwan­stein. Hvis du tar bus­sen fra Füs­sen i nær­he­ten, pass på å ta RVA/OVG 73 el­ler RVA/OVG 78 til Ho­hen­schwan­gau/Alp­se­estraße. Fra bil­lett­kon­to­ret kan du en­ten ta en 1,5 kilo­me­ter spa­ser­tur, shutt­le­buss el­ler hest og vogn til slottet.

Beste tid for be­søk Neus­chwan­stein kan bli vel­dig folk­somt. For å unn­gå som­mer­hor­de­ne er tro­lig høs­ten den beste ti­den for be­søk, med prakt­ful­le ut­sik­ter og be­ha­ge­lig mildt kli­ma. Selv om slottet ser prakt­fullt ut med et snø­dek­ke, er man­ge til­bud, som shutt­le­buss og Ma­rien­brucke ut­sikts­platt­form, stengt.

Tids­sone UTC +2:00

Valu­ta Euro

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.