Rom for rom

Mo­nu­men­te­ne som de­fi­ner­te Ver­sail­les.

Historiens Vakreste Byggverk - - Versailles -

Speil­sa­len

Den blir sett på som et av de vak­res­te rom­me­ne i ver­dens­his­to­ri­en. Speil­sa­len re­flek­te­rer den prak­ten som Lud­vig ønsket å ska­pe i Ver­sail­les. Sa­len er 73 me­ter lang, 10 me­ter bred og har en tak­høy­de på 12 me­ter. Hele rom­met er dek­ket av 357 speil fra gulv til tak. Den ene si­den åp­ner seg ut mot den enor­me hagen med 17 glass­dø­rer som gjør at det ån­de­løse land­ska­pet gjen­spei­ler seg i veg­ge­ne rundt hele rom­met. Til tross for den enor­me inn­sat­sen som ble lagt ned i det­te ly­sen­de rom­met, ble det bare brukt til se­re­mo­ni­er ved svært spe­si­el­le an­led­nin­ger, som f.eks. mø­ter med uten­lands­ke di­plo­ma­ter el­ler kon­ge­li­ge bryl­lu­per.

Hera­k­les­sa­lon­gen

Det­te rom­met var det sis­te som ble gjort fer­dig i kon­gens ge­mak­ker, og det ble byg­get helt på slut­ten av Lud­vigs re­gje­rings­tid. I det­te rom­met fin­ner vi det stor­slåt­te ma­le­ri­et Mål­tid i Si­mons hus, som er 4,5 me­ter høyt og 9,7 me­ter langt. Det ble gitt til Sol­kon­gen av do­gen av Ve­ne­zia i 1664, slik at fransk­men­ne­ne skul­le støt­te dem mot tyr­ker­ne. Da Lud­vig døde stop­pet ar­bei­det med sa­len i ti år. I 1736 full­før­te François Le­moy­ne tak­ma­le­ri­et Gud­dom­me­lig­gjø­ri­gen av Her­ku­les, som inne­hol­der 142 fi­gu­rer og skul­le kon­kur­re­re med de be­røm­te ita­li­ens­ke fresko­ma­le­ri­ene.

Lud­vig XIVs senge­kam­mer

Det­te rom­met var tro­lig det mest over­då­di­ge og sen­tra­le i Sol­kon­gens liv. I 1701 valg­te kon­gen det­te rom­met som sitt senge­kam­mer, og det ble midt­punk­tet i slottet. Det ble brukt som ho­ved­are­na for de fles­te av de om­fat­ten­de se­re­mo­ni­ene som had­de med Lud­vig å gjø­re. Det var også åsted for en mye mer be­ryk­tet hen­del­se. I ok­to­ber 1789 kom Ma­rie Antoi­net­te og tron­ar­vin­gen Lud­vig Josef ut på bal­kon­gen som var byg­get av Lud­vig XIV, og de møt­te en ra­sen­de mobb som had­de stor­met slottet. De ble tvun­get ut av Ver­sail­les og til Tui­le­res-slottet, og kom ald­ri til­ba­ke til Ver­sail­les.

Lei­lig­het med bad

Lud­vigs for­kjær­lig­het for det mot­sat­te kjønn var in­gen hem­me­lig­het, og selv i Ver­sail­les gjor­de han in­gen for­søk på å skju­le sin fa­vo­rit­t­els­ker­in­ne, mar­ki­sen av Monte­span. Hun fikk ikke bare Grand Tri­anon, et eget slott et styk­ke unna hoff­ets nys­gjer­ri­ge blikk slik at han kun­ne trek­ke seg til­ba­ke sam­men med hen­ne. Han byg­get også egne rom for hen­ne i selve slottet. Da hen­nes po­pu­la­ri­tet dal­te, ble hun i 1684 flyt­tet til en lei­lig­het med fle­re bad på bakke­nivå. Lei­lig­he­ten had­de ett sove­rom, den do­ris­ke hall og tre se­pa­ra­te bad. Det ene var så stort at fle­re kun­ne bade sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.