Lud­vigs bil­de av pa­ra­dis

Historiens Vakreste Byggverk - - Versailles -

Pe­ti­te Ve­ni­se

Lil­le Ve­ne­zia er grup­pen av byg­nin­ger som ble byg­get for gon­do­le­ne og de fire gon­dol­fø­rer­ne som var en gave fra kon­gen i Ve­ne­zia. Der var det også ka­ra­vel­ler og yach­ter fra Ne­der­land.

Ka­na­len

Den er 1670 me­ter lang og 62 me­ter bred. Den sto­re ka­na­len var ho­ved­are­na for båt­sel­ska­pe­ne ved slottet. Den le­det også bort van­net som kom fra de uli­ke fon­te­ne­ne om­kring på hele park­an­leg­get.

Ko­lon­na­den

Den ble byg­get i 1685 av

Ju­les Har­douin-Mans­art. Ko­lon­na­den er en ar­ki­tek­to­nisk per­le og inne­hol­der 32 mar­mor­buer og 28 fon­te­ner som til sam­men dan­ner en søyle­gang. Stein­bu­ene er pry­det med skulp­tu­rer av nym­fe­ho­der, mens ar­ka­de­ne er ut­skår­ne re­li­ef­fer av barn.

Apol­lo­fon­te­nen

Apol­lo­fon­te­nen var en av de få som al­le­re­de fan­tes før Lud­vig XIV, og den var kjent un­der nav­net Svane­fon­te­nen. Kon­gen ut­vi­det den og de­ko­rer­te med den skin­nen­de skulp­tu­ren av Apol­lo som sti­ger opp av van­net, Sol­kon­gen og Lud­vigs eget sym­bol.

Hage­an­leg­get i Ver­sail­les im­po­ne­rer be­sø­ken­de i dag, men hvil­ke ut­bed­rin­ger gjor­de Lud­vig?

Nep­tun­fon­te­nen

Den ble byg­get mel­lom 1679 og 1681, og ble opp­rin­ne­lig kalt Fon­te­nen un­der dra­gen el­ler Edel­gran­fon­te­nen. Nye skulp­tu­rer kom til i 1740, og den ble inn­viet av Lud­vig XV. Fon­te­nen inne­hol­der til sam­men 99 vann­strå­ler.

La­tona­fon­te­nen

Den­ne enor­me fon­te­nen vi­ser en sce­ne fra Ovids Meta­mor­fo­ser der Apol­lo pla­ges av bøn­der som slen­ger søle på ham, og Zevs for­vand­ler alle til fros­ker. Det­te var en ikke alt­for dis­kré re­fe­ran­se til opp­rø­re­ne som Lud­vig selv opp­lev­de.

Driv­hus

Driv­hu­set ble byg­get av Lud­vig og lå sør for slottet. Det ble de­sig­net av Louis Le Vau. Trær­ne her bar fruk­ter hele året på grunn av en spe­si­ell be­skjæ­ring som ble ut­ført.

Dron­nin­gens hage

Den­ne hagen lig­ger der Lud­vigs be­røm­te la­by­rint ble la­get. Opp­rin­ne­lig var det 39 fon­te­ner som hver re­pre­sen­ter­te en Æs­op­fa­bel. Det­te om­rå­det har også blitt be­rømt som ste­det der den be­ryk­te­de af­fæ­ren med dia­mant­hals­bån­det, som Ma­rie Antoi­net­te selv var in­volvert i, fant sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.