Ver­sail­les etter Lud­vig XIV

Hvem etter­fulg­te Sol­kon­gen?

Historiens Vakreste Byggverk - - Versailles -

Lud­vig XV

(1715–1774)

Selv om Lud­vig XIVs olde­barn ikke gjor­de på langt nær så man­ge end­rin­ger på slottet som Sol­kon­gen, så var det Lud­vig XV som full­før­te Hera­k­les­sa­lon­gen. Der had­de ar­bei­det stop­pet opp da hans olde­far døde. Den nye kon­gen byg­get også fle­re lei­lig­he­ter på bakke­plan, og to lei­lig­he­ter til seg selv. De vik­tigs­te bygge­pro­sjek­te­ne hans var imid­ler­tid den kon­ge­li­ge ope­ra­en, tea­te­ret og Pe­tit Tri­anon – et li­te slott in­ne på ei­en­dom­men. Han rev også am­bas­sa­dør­trap­pen for å gi plass til dat­te­rens lei­lig­het.

Lud­vig XVI

(1774–1792)

Den be­ryk­te­de Lud­vig XVI be­ord­ret ny­plan­ting av ha­ge­ne i Ver­sail­les, og han byg­get også et nytt bi­blio­tek i sine ge­mak­ker. Hans kone Ma­rie Antoi­net­te var kan­skje enda mer be­ryk­tet, og hun be­fal­te hele ti­den at ge­mak­ke­ne hen­nes i Ver­sail­les skul­le pus­ses opp. Eks­tra­va­gan­sen i Ver­sail­les var en med­vir­ken­de år­sak til den frans­ke re­vo­lu­sjo­nen, si­den den sto i sterk kon­trast til li­del­se­ne og fat­tig­dom­men det frans­ke fol­ket lev­de i. Ver­sail­les var åsted for man­ge be­ty­de­li­ge hen­del­ser un­der re­vo­lu­sjo­nen, blant an­net i

1789, da en mobb in­va­der­te slottet og konge­fa­mi­li­en måt­te flyk­te for godt.

Na­po­le­on Bona­par­te (1804–1814)

Na­po­le­on steng­te alle mu­se­ene som var åp­net i Ver­sail­les, og alle kunst­ver­ke­ne ble sendt and­re ste­der. Ver­sail­les ble er­klært som kei­ser­pa­lass for Sei­ne-etOi­se, som om­rin­get de vest­li­ge, nord­li­ge og sør­li­ge de­le­ne av Pa­ris. Na­po­le­on selv valg­te Grand Tri­anon som sitt bo­sted, og fikk inn­re­det en lei­lig­het med kart­rom. Hans kone Ma­rie-Loui­se had­de ge­mak­ker in­ne i slottet som var de­ko­rert etter hen­nes smak. Na­po­le­on sat­te også i gang res­tau­re­rings­ar­beid på slottet.

Lud­vig Filip (1830–1848)

I kjøl­van­net av re­vo­lu­sjo­nen i 1830 valg­te Lud­vig Filip å gjø­re sto­re end­rin­ger i Ver­sail­les. Han vil­le at det skul­le bli et mu­se­um som var de­di­sert til «Frank­ri­kes ære», og slottet gikk gjen­nom om­fat­ten­de end­rin­ger. Prin­sens ge­mak­ker i sør­fløy­en ble re­vet for å gi plass til Ga­le­rie des Bata­il­les, og tron­ar­vin­ge­nes ge­mak­ker ble gjort om til por­trett­gal­le­ri­er. Det mes­te av ori­gi­nal­pa­ne­le­rin­gen var fjer­net, og ble se­ne­re øde­lagt un­der den prøys­sis­ke ok­ku­pa­sjo­nen i 1871.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.