Kul­tu­rell på­virk­ning

Historiens Vakreste Byggverk - - Brooklyn Bridge -

Si­den fer­dig­stil­lel­sen har Brook­lyn­bro­en in­spi­rert man­ge kunst­ne­re og dik­te­re. Den mo­der­nis­tis­ke, ame­ri­kans­ke dik­te­ren Hart Cra­ne pub­li­ser­te den be­røm­te oden To Brook­lyn Brid­ge i 1930. Bro­en ble an­sett som et un­der­verk i sin tid, og folk val­far­tet til ste­det for å over­være åp­nin­gen i 1883, med spek­ta­ku­lært fyr­ver­ke­ri og re­gat­ta – en fei­ring som visst­nok ble gjen­tatt på 100-års­da­gen. Man­ge har hop­pet fra bro­en for å opp­nå pub­li­si­tet el­ler for å ta sitt eget liv, mens and­re har gif­tet seg der. I 1919 fløy Caprio­ni-bombe­fly­et, den gang ver­dens størs­te fly, un­der dek­ket, mens i 2003 var den ut­pekt som må­let for et ter­ro­rist­an­grep fra Al-Qai­da.

Brook­lyn-bro­en har også ofte duk­ket opp i Hol­ly­wood-fil­mer, som for ek­sem­pel I Am Le­gend, The Dark Knight Ri­ses, Go­d­zil­la og den ny­ere The Ama­zing Spi­der-Man 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.