Château de Bris­sac

Skri­ke­ne til Char­lot­te de Brezé og hen­nes els­ker hjem­sø­ker kor­ri­do­re­ne i Château de Bris­sac.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Frank­ri­ke

Det over­då­dig ut­smyk­ke­de Château de Bris­sac har do­mi­nert Loire­da­len i år­hund­rer. Det ble opp­rin­ne­lig byg­get som slott i det 11. år­hund­ret, gjen­opp­byg­get på 1400-tal­let og de­ret­ter på nytt i 1611. Det er den­ne 1600-talls­sti­len som vi ser i dag, be­stilt av den førs­te her­tu­gen av Bris­sac, Char­les II de Cos­sé. Bak den im­po­ne­ren­de ba­rokk­fa­sa­den be­va­res imid­ler­tid de skjul­te hem­me­lig­he­te­ne fra slot­tets tra­gis­ke for­tid.

Et dob­belt­mord som fant sted i det 15. år­hund­ret har hjem­søkt be­boer­ne, med sy­net av Den grøn­ne dame som skrem­mer gjes­ter. Etter at slottet ble gjen­opp­byg­get på 1400-tal­let, ar­vet Jac­ques de Brezé, søn­nen til man­nen som be­stil­te de nye plan­teg­nin­ge­ne, byg­nin­gen. Jac­ques gif­tet seg med en kvin­ne som het Char­lot­te, den fore­truk­ne utenom­ek­te­ska­pe­li­ge dat­te­ren til Karl VII av Frank­ri­ke. Ek­te­ska­pet de­res var imid­ler­tid ikke lyk­ke­lig. Til tross for at hun had­de fått fem barn, be­gyn­te Char­lot­tes blikk å flak­ke, og det lan­det på ekte­man­nens je­ger, Pier­re de La­verg­ne, og en van­vit­tig af­fæ­re tok til.

Iføl­ge le­gen­den kom Jac­ques inn til sin kone og hen­nes els­ker mens de lå tett om­slyn­get. Det var drå­pen som fikk be­ge­ret til å fly­te over.

Her blir ryk­te­ne ukla­re. Noen hev­der at els­ker­ne ble myr­det på ste­det, drept med over hund­re støt fra Jac­ques’ sverd. And­re på­står imid­ler­tid at Jac­ques ven­tet før han myr­det pa­ret hver for seg. I den­ne his­to­ri­en ble Char­lot­te an­gi­ve­lig drept i slot­tets ka­pell, der hun ble bru­talt kvalt av den be­drat­te ekte­man­nen.

Da kong Lud­vig XI hør­te om dra­pet på sin halv­søs­ter, ble han ra­sen­de. Jac­ques ble ar­res­tert og dømt til dø­den. Før Jac­ques rakk å møte sin død, opp­he­vet imid­ler­tid Karl VIII, Lud­vig XIs etter­føl­ger, an­kla­gen, og Jac­ques over­lev­de.

Til den­ne dag er gjen­fer­det av Char­lot­te blitt sett mens det flak­ker rundt i tår­net på ka­pel­let. Sy­ne­ne er kjent som Den grøn­ne dame og har skremt be­sø­ken­de. Det t hev­des at halv­par­ten av an­sik­tet hen­nes al­le­re­de har råt­net bort, et svart t lik med tom­me øye­hu­ler og in­gen nese. De som har vært (u)hel­di­ge nok k til å bo i en av suit­e­ne som er til­gjen­ge­lig for over­nat­tings­gjes­ter, har ar sagt at de har hørt skrik og stønn fra det myr­de­de pa­ret i kor­ri­do­re­ne ore­ne i tid­li­ge mor­gen­ti­mer.

1600-talls­sti­len vi ser i dag ble be­stilt av Char­les II de Cos­sé. OVER Char­les II de Cos­sé fikk pen­ger av Hen­rik IV av Frank­ri­ke for å gjen­opp­byg­ge slottet.OVER TIL HØY­RE Det lil­le tea­te­ret i slottet har en dys­ter ut­stil­ling.HØY­RE Be­sø­ken­de på Château de Bris­sac har hev­det å høre døds­skrik fra et myr­det par.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.