Moo­s­ham slott

Hek­se­nes slott sto i sen­trum for en av de mest bru­ta­le og blo­di­ge pro­ses­se­ne i his­to­ri­en.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Øs­ter­rike

Med en his­to­rie som går helt til­ba­ke til det

12. år­hund­ret, er det in­gen over­ras­kel­se at Moo­s­ham slott har en for­tid som kan få det til å gå kaldt ned­over ryg­gen på hvem som helst.

Moo­s­ham er på folke­mun­ne kjent som Hek­se­nes slott og var åsted for noen av de mør­kes­te øye­blikk i øster­riksk his­to­rie. Mel­lom 1675 og 1690 var de dyst­re mu­re­ne i sen­trum for Salz­burgs hekse­pro­ses­ser, da de som ble be­skyldt for troll­dom, ble til­talt, tor­tu­rert og dømt. I lø­pet av de 15 åre­ne med pro­ses­ser ble mer enn 130 men­nes­ker dømt til dø­den, mens utal­li­ge fle­re ble ut­satt for gru­som tor­tur, bru­ta­li­tet og mis­bruk i hen­de­ne på dem som holdt dem fan­get.

Mer­ke­lig nok var de fles­te som ble til­talt og an­kla­get for troll­dom menn, og an­kla­ger­ne var ikke så nøye med hvem an­kla­ge­ne falt på – de som ble hen­ret­tet, var fra 10 til 80 år gam­le. En kan hev­de at de som ikke ble hen­ret­tet, fikk en ver­re skjeb­ne med glo­varmt jern som ga dem arr for li­vet. Til sin døds­dag var de mer­ket som heks. En an­nen tor­tur­me­to­de var å kut­te hen­de­ne av de til­tal­te. De hel­di­ge var dem som ble brent på påle – en­ten le­ven­de el­ler al­le­re­de døde fra gru­som­he­te­ne de var blitt på­ført.

De fles­te av dem som ble be­skyldt for hek­se­ri, var tig­ge­re, fat­ti­ge og hjem­løse. En spe­si­ell tig­ger, en tolv år gam­mel gutt, ble kjent som Troll­man­nen Jackl. Sty­res­mak­te­ne jak­tet på ham etter at han for­svant etter hen­ret­tel­sen av mo­ren i 1675. Selv om det gikk ryk­ter om gut­tens død to år se­ne­re, på­grep sta­ten ven­ne­ne hans på ga­te­ne un­der på­skudd av at de skul­le ha lært svart magi av ka­me­ra­ten som had­de vært borte så len­ge. Un­der tor­tur for­tal­te bar­na his­to­ri­er om Jackls makt og gru­som­het, og hev­det at han kun­ne gjø­re seg usyn­lig, noe som til slutt over­be­vis­te sta­ten om at de ikke kom til å fin­ne gut­ten.

Moo­s­hams for­bin­del­se til Salz­burgs hekse­pro­ses­ser er imid­ler­tid ikke det enes­te uvir­ke­li­ge som skjed­de der. På 1800-tal­let ble hundre­vis av rå­dyr og bu­skap fun­net døde rundt hele slottet. Man­ge inn­byg­ge­re kon­klu­der­te selv­sagt med at var­ul­ver var an­svar­lig for døds­fal­le­ne, og fle­re slotts­be­bo­ere ble til­talt og hen­ret­tet un­der på­skudd av at de var var­ul­ver.

Helt til i dag skal det ha fore­kom­met fle­re para­nor­ma­le hen­del­ser på slottet. Noen av de som har be­søkt slottet, hev­der å ha følt noen pus­te på dem, mens and­re på­står at de har blitt be­rørt av noe usyn­lig. Hyp­pi­ge­re er det meldt om smell, fot­trinn og spø­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.