Cor­vin slott

Gå inn i slottet hvor en av de mest be­ryk­te­de prin­se­ne i his­to­ri­en ble holdt fan­get.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Ro­ma­nia

Sann­he­ten om his­to­ri­en til Cor­vin slott i Tran­syl­va­nia er vans­ke­lig å fin­ne. His­to­ri­en er gjen­nom­sy­ret av dys­ter folke­kul­tur og le­gen­der, og den kan­skje mest be­røm­te for­bin­del­sen er til Vlad Te­pes, som på 1400-tal­let var nåde­løse fyrs­te av

Vala­kia i det nå­væ­ren­de Ro­ma­nia.

Fyr­s­ten var kjent for å spid­de sine fien­der på på­ler, noe som ble per­fek­sjo­nert mens han for­søk­te å opp­nå kon­troll over Vala­kia.

Re­gio­nen var blitt fra­vris­tet hans far av ade­li­ge som se­ne­re snik­myr­det ham. I mel­lom­ti­den had­de Vlad og hans yng­re bror vært ved hoff­et til sul­tan Murad

II, som sik­ker­het for de­res fars støt­te til os­mansk po­li­tikk.

Selv om man­ge be­trak­ter

Bran-bor­gen som bo­lig for den be­ryk­te­de Vlad spid­de­ren, er slottet Cor­vins for­bin­del­se til den be­røm­te in­spi­ra­sjo­nen til Dra­cu­la også vans­ke­lig å ve­ri­fi­se­re.

På folke­mun­ne hev­des det at

Vlad satt som fan­ge i slot­tets fange­hull i man­ge år, ble gal der og ble enda mør­ke­re til sinns enn noen gang før. Det er imid­ler­tid ald­ri blitt be­vist at fyr­s­ten ble holdt fan­get der, men man tror at om han ble det, var det bare for noen få må­ne­der. Uan­sett er fange­hul­let som Vlad skal ha sit­tet i åpent for be­sø­ken­de.

Ved si­den av det­te mys­te­ri­et har slottet man­ge skrem­men­de ting, fra et tor­tur­kam­mer – med voks­fi­gu­rer for å de­mon­stre­re de gru­som­me in­stru­men­te­ne – til en dyp brønn med sin egen dyst­re le­gen­de. Tre tyr­kis­ke menn som satt fengs­let på slottet, byg­get brøn­nen, og Já­nos Hu­nya­di, slot­tets ei­er, for­tal­te dem at hvis de fant vann, vil­le de bli fri. De fant vann, men selv om Hu­nya­di fikk brøn­nen sin, brøt han løf­tet og ga dem li­ke­vel ikke fri­het.

En av fan­ge­ne skrev an­gi­ve­lig be­skje­den: «Nå har du vann, men du har ikke noe hjer­te» til ver­ten på brønn­veg­gen.

Cor­vin slott lig­ger om lag seks ti­mers kjø­ring fra Bucu­re­sti.

OVER Glass­ma­le­ri som vi­ser Já­nos Hu­nya­di. OVER Tre tyr­kis­ke menn fan­get på slottet ble etter­latt for å dø etter at de had­de gravd en brønn for ei­e­ren, Já­nos Hu­nya­di. OVER Det ryk­tes at Vlad var fan­ge på Cor­vin slott. Barn helt ned i ti­års­al­de­ren ble til­talt og hen­ret­tet for troll­dom her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.