Drags­holm slott

På et av Dan­marks elds­te slott myld­rer det av mer enn 100 gjen­ferd.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Dan­mark

Drags­holm slott ble byg­get i cir­ka 1215 av bis­ko­pen av Ros­kil­de og har en his­to­rie som er like rik og in­ter­es­sant som den er uhyg­ge­lig.

I lø­pet av mid­del­al­de­ren byg­ges slottet om til en be­fes­tet borg, som gjør det til det ster­kes­te slottet på sin tid. Som be­vis på styr­ken sto det imot de vold­som­me, øde­leg­gen­de ar­me­ene til Chris­tof­fer, gre­ve av Ol­den­burg, un­der greve­fei­den i 1534–36.

Etter re­for­ma­sjo­nen som fulg­te, ble Drags­holm slott over­dratt til kro­nen og fun­ger­te som feng­sel for ade­li­ge og høyt­stå­en­de fan­ger. Her fikk hver fan­ge en cel­le byg­get spe­si­elt for seg, mens cel­ler i det nord­øst­re tår­net på slottet var ut­styrt med toa­let­ter og vin­du­er.

Den kan­skje mest be­ryk­te­de fan­gen på Drags­holm slott var James Hep­burn, 4. jarl av Boswell og den tred­je ekte­man­nen til Ma­ria, skot­te­nes dron­ning. Jar­len ble tatt i Nor­ge i 1573 og trans­por­tert til Drags­holm på ord­re fra kong Fre­de­rik II av Dan­mark. Her ble han bun­det til en stol­pe og fikk bare nok mat og vann til å hol­de ham i li­ve. Det er hev­det at han ble gal og døde nes­ten fem år etter at han ble ar­res­tert. Det sies at han går igjen på slottet Vit­ner hev­der å ha sett jar­len av Boswell kom­me inn i borg­går­den med sin hest og vogn, og ly­den av heste­ho­ver er hør­ba­re over hele slottet.

I til­legg til James Hep­burn er det til­syne­la­ten­de mer enn 99 and­re spø­kel­ser som fer­des i slot­tets sa­ler. Den gale gods­ei­e­ren, en ade­lig dans­ke som døde på slottet, skal ha blitt hørt støn­ne fra fange­hul­let på slottet, mens det er to da­mer som hjem­sø­ker kor­ri­do­re­ne - den ene en van­æret dat­ter av en adels­mann, den and­re en takk­nem­lig ar­bei­der. Den grå da­men, som had­de ar­bei­det på slottet i man­ge år, kom en dag på jobb og kla­get over tann­pine. Sje­fen hen­nes had­de gitt hen­ne noe mot smer­ten, men tra­gisk nok døde kvin­nen. Hun var li­ke­vel så takk­nem­lig for hjel­pen hun var blitt til­budt at hun holdt seg i nær­he­ten.

Den hvi­te da­men møt­te imid­ler­tid sin ska­per etter å ha blitt til skam for sin far. Ce­les­ti­ne Ma­ri­ann de Bayonne Gyl­denstier­ne, dat­te­ren av en adels­mann, had­de for­els­ket seg i en stall­gutt og blitt gra­vid med hans barn. Etter­som be­vi­set på for­bin­del­sen voks­te, ble fa­ren ra­sen­de og lås­te hen­ne in­ne på et rom til hun døde. Til­fel­dig­vis ble skje­let­tet av en kvin­ne i en hvit kjo­le opp­da­get un­der en res­tau­re­ring av slottet i 1910.

Det sies at James Hep­burn, den 4. jar­len av Bot­hwell og tred­je ekte­mann til Ma­ria, skot­te­nes dron­ning, går igjen på slottet.

OVER Slottet ble brukt som feng­sel for ade­li­ge og høyt­stå­en­de kri­mi­nel­le.

I dag kan gjes­ter spi­se i detstem­nings­ful­le slottet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.