Eltz slott

Ag­nes Eltz, som for­svar­te sitt hjem til hun døde og enda len­ger, sies å gå igjen på slotts­om­rå­det.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Tysk­land

Hvis du be­sø­ker slottet Eltz som er fra det 12. år­hund­ret, vil du måt­te gå gjen­nom den be­vok­te­de por­ten ved inn­gan­gen. Vak­ten, om enn ikke syn­lig for alle, har gått fram og til­ba­ke på om­rå­det til Eltz si­den hen­nes bru­ta­le død for man­ge år­hund­rer si­den.

Slottet, som er eid av den sam­me fa­mi­li­en som byg­get bor­gen for 33 ge­ne­ra­sjo­ner si­den, var en gang hjem for en ung dame som het Ag­nes Eltz. Ag­nes var en dat­ter blant man­ge søn­ner, voks­te opp på 1500-tal­let og lot som om hun var kri­ger som brød­re­ne, i ste­det for prin­ses­se. Men som man­ge pi­ker på hen­nes tid, og med hen­nes sta­tus, var Ag­nes be­stemt for et ar­ran­gert ek­te­skap fra tid­lig al­der. Hen­nes for­eld­res valg av ekte­mann var rid­de­ren av Brauns­berg. De to møt­tes fle­re gan­ger, men den unge pi­ken av­vis­te ham som kje­de­lig og valg­te å ig­no­re­re ham. En dag ble rid­de­ren så ra­sen­de over hen­nes man­gel på in­ter­es­se at han grep Ag­nes og tvang seg på hen­ne. Ag­nes ble sjok­kert, skjøv ham fra seg og slo ham i an­sik­tet – en stor for­le­gen­het for fa­mi­li­en hen­nes. Rid­de­rens tål­mo­dig­het var blitt tynn­slitt, og sla­get hen­nes fikk be­ge­ret til å fly­te over. Han stor­met ut av Eltz slott og sver­get hevn for hen­nes svike­ful­le opp­før­sel.

I fle­re må­ne­der lev­de Eltz-fa­mi­li­en i frykt for et an­grep – men det kom ikke. Fa­mi­li­en lul­let seg inn i en trygg­hets­fø­lel­se og gjen­opp­tok et nor­malt liv. Men rid­de­ren had­de ikke glemt. I må­neds­vis grav­de han seg ned i bit­ter­het og plan­la hvor­dan han skul­le ta hevn over Ag­nes’ for­nær­mel­se. En dag, da men­ne­ne på Eltz var ute på jakt, stor­met Brauns­berg og hans sol­da­ter slottet, drep­te vak­te­ne og an­grep alle de fikk øye på. Ag­nes, som var mer som en tap­per sol­dat enn en skjør jom­fru, skred til hand­ling, ifør­te seg bro­rens rust­ning og stor­met ut for å an­gri­pe rid­de­ren. Brauns­berg kjem­pet til­ba­ke og ga hen­ne et dø­de­lig støt i brys­tet. Det var ikke før etter kam­pen at rid­de­ren skjøn­te at den ill­sin­te kri­ge­ren han had­de drept, var sin egen tro­lo­ve­de. Han flyk­tet.

Mens Ag­nes’ gjen­ferd for­sva­rer slottet sitt, har folk meldt om sy­net av en ryt­ter uten­for slotts­por­ten – gjen­fer­det av rid­de­ren av Brauns­berg – som sø­ker til­gi­vel­se.

Som enes­te dat­ter i en flokk med søn­ner, var Ag­nes like mye enkri­ger som prin­ses­se. Ag­nes’ gjen­ferd pa­trul­je­rer slottet og be­skyt­ter det mot yt­ter­li­ge­re an­grep. En gjen­gan­ger av en ryt­ter sies åri uten­for slot­tets port. Slottet har vært bo­lig for Eltz-fa­mi­li­en i 33 ge­ne­ra­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.