Edin­burgh Cast­le

Edin­burgh Cast­le er be­trak­tet som et av de mest hjem­søk­te ste­de­ne i Stor­bri­tan­nia og skal visst­nok være bo­lig for fle­re spø­kel­ser.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Skott­land

Sett dine bein på om­rå­det til Edin­burgh Cast­le, og du kan høre den myke, gla­de ly­den av fløy­ter, til­syne­la­ten­de spilt un­der føt­te­ne dine. Me­lo­di­en er an­gi­ve­lig det hjem­sø­ken­de min­net om den ens­li­ge sekke­pipe­spil­le­ren som for­svant på et ærend for hundre­vis av år si­den. Det ble opp­da­get hem­me­li­ge tun­ne­ler un­der slottet, og en ung gutt ble sendt for å un­der­sø­ke. Sekke­pipe­spil­le­ren fikk in­struk­ser om å spil­le hele ti­den, slik at ly­den var tegn på fram­ryk­kin­gen. Da mu­sik­ken hans plut­se­lig stan­set, ble det sendt ut lete­mann­skap – men det var ikke tegn til gut­ten.

Det­te er bare ett av man­ge spø­kel­ser på Edin­burgh Cast­le, så det er ikke rart at om­rå­det be­trak­tes som hjem­søkt. Ste­det hvor Edin­burgh Cast­le står var be­byg­get len­ge før ka­pel­let, de­di­kert til sank­ta Mar­ga­ret, ble reist på 1100-tal­let. Helt fra 850 f.Kr. har det vært bo­set­nin­ger i om­rå­det, med et for­svars­verk som sto i lø­pet av jern­al­de­ren. Slottet slik det nå står har byg­nin­ger som er opp­ført mel­lom det 12. og det 18. år­hund­ret, men selv om det be­gyn­te som en kon­ge­lig re­si­dens, ble det se­ne­re om­gjort til feng­sel og mi­li­tær­gar­ni­son. Fange­hul­le­ne gjor­de imid­ler­tid slottet be­ryk­tet. Her ble fan­ger stu­et bort og ofte glemt.

Dis­se glem­te fan­ge­ne duk­ker ofte opp som be­sø­ken­de i form av kal­de flek­ker, skyg­ger og ufor­klar­li­ge be­ve­ge­li­ge gjen­stan­der. Et an­net van­lig spø­kel­se er den hode­løse tromme­gut­ten som duk­ker opp når slottet er i fare – den førs­te rap­por­te­rin­gen av gut­ten var i 1650, før Cromwell an­grep. Slottet blir også an­gi­ve­lig hjem­søkt av hun­der, hvis spø­kel­ser flak­ker rundt på hunde­kirke­går­den.

En un­der­sø­kel­se satt i gang av dr. Wise­man fra Hert­fords­hi­re uni­ver­si­tet i 2001 be­kref­tet at det fant sted mer­ke­li­ge ting på Edin­burgh Cast­le. I lø­pet av ti da­ger ble 240 fri­vil­li­ge - uten kunn­skap om slot­tets para­nor­ma­le his­to­rie - sendt til både hjem­søk­te og ikke hjem­søk­te om­rå­der av slottet med ut­styr for å opp­da­ge el­ler re­gist­re­re be­vis på er­fa­rin­ge­ne sine. Re­sul­ta­te­ne var utro­li­ge – spø­kel­ser ble sett, og noen skep­ti­ke­re rap­por­ter­te at det var en slags fy­sisk kon­takt i hvelv og tun­ne­ler. Dr. Wise­man, som tid­li­ge­re had­de hev­det at han ikke «trod­de» på spø­kel­ser, for­klar­te fler­ty­dig: «Jeg begynner å bli mye mer nys­gjer­rig.»

OVER Slottet er bo­lig for sje­le­ne til glem­te fan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.