Hous­ka slott

Hous­ka slott ble byg­get i in­gen­manns­land, uten til­gang til vann og til­syne­la­ten­de uten hen­sikt. Slottet skju­ler en svært uhyg­ge­lig hem­me­lig­het.

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Tsjek­kia

Om­trent 50 kilo­me­ter fra Pra­ha lig­ger et slott som til­syne­la­ten­de ikke tje­ner noen som helst hen­sikt. Hous­ka slott ble byg­get på 1300-tal­let av den bøh­mis­ke hers­ke­ren Otto­kar II. Slottet skif­tet ei­er fle­re gan­ger, og ble om­byg­get i re­nes­sanse­stil sent på 1500-tal­let før det for­falt på 1700-tal­let. På 1900-tal­let had­de den mys­tis­ke le­gen­den om Hous­ka slott til­truk­ket seg opp­merk­som­he­ten fra en spe­si­ell grup­pe men­nes­ker: na­zis­te­ne.

Til for­skjell fra and­re fest­nin­ger fra pe­rio­den var det ikke ment å huse en kon­ge. Slottet lå ikke nær noen han­dels­rute, og det var ikke til­gang til vann. For­svars­verk ble byg­get in­ne i slottet sna­re­re enn ute – i ste­det for å hol­de folk ute vir­ket det som om slottet skul­le fan­ge noe an­net inn.

Iføl­ge folke­kul­tu­ren var den til­syne­la­ten­de me­nings­løse byg­nin­gen fak­tisk byg­get over por­ten til helve­te. Det had­de ek­sis­tert et bunn­løst hull i Hous­ka i år­hund­rer, en inn­gang for at de­mo­ner og onde skap­nin­ger kun­ne kom­me til Jor­da og ter­ro­ri­se­re men­nes­ker. De lo­ka­le had­de len­ge unn­gått om­rå­det, og selv i dag hol­der alle and­re enn de nys­gjer­ri­ge seg langt unna Hous­ka slott.

Over det­te skjebne­svang­re hul­let står ka­pel­let, viet til in­gen rin­ge­re enn le­de­ren av Guds hær, erke­en­ge­len Mi­kael. Selve ka­pel­let er be­mer­kel­ses­ver­dig for mer enn bare sitt vok­ten­de nær­vær. Fres­ker de­ko­re­rer veg­ge­ne – men de­res blo­di­ge for­tel­lin­ger gir en inn­sikt i hva som skju­ler seg un­der, med venstre­hend­te de­mo­ner som klo­rer seg vei ut av sce­ne­ne.

Før ka­pel­let ble byg­get, var hul­let imid­ler­tid inn­blan­det i noen uhyg­ge­li­ge eks­pe­ri­men­ter. Det ble gjort for­søk på å fyl­le hul­let med stei­ner, men uan­sett hvor man­ge stei­ner som ble kas­tet nedi, lot ald­ri hul­let til å fyl­les opp. Det hev­des at en her­tug var be­slut­tet på å kom­me til bunns i hul­lets mys­te­ri­um. Han til­kal­te fan­ger som had­de blitt dømt til dø­den, og til­bød dem be­nåd­ning hvis de sam­tyk­ket i å bli sen­ket ned i hul­let. Man­ge gjor­de det og for­ven­tet å slip­pe unna med li­vet i be­hold. De tok feil. Det var stil­le mens en mann ble sen­ket ned. Et øye­blikk se­ne­re gjen­lød ukon­trol­ler­te skrik opp fra hul­lets dyp. Da han ble truk­ket opp igjen, opp­da­get de at hå­ret hans var blitt hvitt og han var blitt fle­re ti­år eld­re. De fant ald­ri ut hva som var i hul­let – det gjor­de fan­gen gal, og han døde noen da­ger se­ne­re.

Hous­ka slott har imid­ler­tid man­ge fle­re hem­me­lig­he­ter enn por­ten til helve­te. Man­ge be­sø­ken­de hev­der å ha opp­levd over­na­tur­li­ge mø­ter, fra gjen­fer­det til en kvin­ne som hjem­sø­ker kor­ri­do­re­ne, til mer­ke­li­ge dyre­lik­nen­de nær­vær.

Det er dis­se histo­rie­ne og de over­na­tur­li­ge ob­ser­va­sjo­ne­ne som slo an en streng hos na­zis­te­ne. Fra 1939 til 1945 ble det fore­tatt ok­kul­te eks­pe­ri­men­ter i Hous­ka slott, men ned­teg­nel­se­ne ble øde­lagt, og in­gen vet hva som skjed­de her. Fle­re skje­let­ter av nazi­of­fi­se­rer ble imid­ler­tid fun­net un­der res­tau­re­ring. De­res egne ka­me­ra­ter had­de hen­ret­tet dem.

OVER Ka­pell­veg­ge­ne, ut­smyk­ket med man­ge fres­ker.Otto­kar II av Böh­men be­stil­te den al­ler førs­te stein­byg­nin­genpå ste­det.

Slot­tets mer­ke­li­ge le­gen­der til­trakk na­zis­te­nes ok­kul­teeks­pe­ri­men­ter. UN­DER Et ka­pell viet til erke­en­ge­len Mi­kael er byg­get over «por­ten til helve­te».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.