Å male med tall

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

In­te­ri­ø­ret i et kon­ge­lig pa­lass kan ta pus­ten fra noen hver, og Al­ham­bra er in­tet unn­tak. Ut­smyk­nin­gen her er imid­ler­tid ikke bare prakt­full, men også ma­te­ma­tisk in­spi­rert. Ho­ved­te­ma­et for de­ko­ren i pa­las­se­ne og de om­kring­lig­gen­de byg­nin­ge­ne be­står av skrif­ter fra Ko­ra­nen, mo­sa­ikk­ar­bei­der og geome­tris­ke mønst­re.

For å ska­pe dis­se in­tri­ka­te flis­mønst­re­ne bruk­te kunst­ne­re de en­de­lø­se mu­lig­he­te­ne som lig­ger i mo­sa­ikk­tek­nik­ken – mønst­re som er de­sig­net in­di­vi­du­elt kan set­tes sam­mentil et per­fekt møns­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.