Ge­ne­ra­li­fe

Historiens Vakreste Byggverk - - Spøkelsesslott -

Etter å ha tatt seg av de dag­li­ge kon­ge­li­ge plik­te­ne, kun­ne kon­ge­ne av Gra­na­da trek­ke seg til­ba­ke til Ge­ne­ra­li­fes fro­di­ge ha­ger. Nabo­pa­las­set ble også byg­get på 1200-tal­let, men etter at de krist­ne kors­fa­rer­ne kas­tet mau­rer­ne ut av om­rå­det, gjen­nom­gikk det­te pa­las­set man­ge ro­mansk­in­spi­rer­te end­rin­ger. Pa­tio de la Acequia (Van­nings­ren­nens pa­tio) for­bin­der de to be­skjed­ne byg­nin­ge­ne som ut­gjør pa­las­set. Vann fra vann­ings­ren­nen i Al­ham­bra fly­ter inn i ka­na­len som de­ler gårds­plas­sen på langs. Det sies at kon­gen som skap­te ha­ge­ne, var in­spi­rert av hvor­dan han men­te det så ut i pa­ra­dis.

Myr­te­går­denDen­ne gårds­plas­sen er opp­kalt etter den tet­te bus­ken myrt og rom­mer et av­langt bas­seng som de til­gren­sen­de byg­nin­ge­ne spei­ler seg i. «Det størs­te nå­væ­ren­de pa­las­set som er be­bodd, er Ista­na Nurul Iman­pa­las­set i Bru­nei, som dek­ker 200 000 m².»Tron­sa­lenDet­te stor­slåt­te rom­met ble de­ko­rert i malt tre­verk og det var her pa­las­sets sul­tan møt­te sine un­der­ord­ne­de. Et kart over Al­ham­bra­fest­nin­gen, cir­ka 1770.Løveg­år­denSom sym­bol på vel­stand og funk­sjo­na­li­tet står det en fon­te­ne i midt­en, om­gitt av lø­ve­sta­tu­er.Karl Vs pa­lassEtter å ha tatt kon­troll over Al­ham­bra be­stil­te Karl V sitt eget pa­lass i re­nes­sanse­stil i 1526.Rett­fer­dig­he­tens portDet­te er den størs­te av de fire por­te­ne i Al­ham­bras mu­rer og had­de opp­rin­ne­lig hånd­ut­skår­ne islams­ke sym­bo­ler og skrif­ter.Yusuf IIIs pa­lassEtter erob­rin­gen av Gra­na­da var det­te pa­las­set bo­li­gen til gre­ven av Ten­dil­la, før det ble re­vet på ord­re fra Filip V rundt 1718.Ma­ria­kir­kenDen­ne kir­ken ble full­ført på 1600-tal­let og ble byg­get der hvor den tid­li­ge­re mos­ke­en en gang had­de stått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.