Jok­hang­tem­pel­et og Nor­bu­ling­ka­pa­las­set

Historiens Vakreste Byggverk - - Potalapalasset -

I dag står det­te tem­pe­let og pa­las­set sam­men med Po­tala som Lha­sas tre vik­tigs­te his­to­ris­ke byg­nin­ger. Men opp­rin­nel­sen er 1000 år fra hver­and­re. Jok­hang ble byg­get på 600-tal­let, da kong Songtsän Gam­po skaf­fet seg to av sine seks ko­ner fra ut­lan­det. Hvis man skal tro på le­gen­den (noe man­ge fors­ke­re tvi­ler på), var den førs­te, Bhrik­uti, ne­palsk. Den and­re, Wen­cheng, var ki­ne­sisk. Som del av med­gif­ten brak­te de med seg bud­dhis­tis­ke sta­tu­er og bil­der, blant an­net de to sta­tu­ene som er de elds­te i Ti­bet. For å huse dis­se skat­te­ne byg­get kon­gen Jok­hang et kom­pleks av 20 hal­ler med en meng­de gull­mal­te tak. Selv om mye er om­byg­get og på­byg­get, gjør blan­din­gen av lo­ka­le, ki­ne­sis­ke, ne­pals­ke og in­dis­ke ele­men­ter den til klas­sisk ti­be­tansk ar­ki­tek­tur.

Wen­cheng had­de et blan­det ryk­te. Kine­ser­ne ser hen­ne som en av man­ge prin­ses­ser som ble gif­tet bort til «bar­ba­ris­ke» le­de­re for å spre go­de­ne ved ki­ne­sisk kul­tur. Ti­be­ta­ne­re hus­ker hen­ne som en del av spred­nin­gen av bud­dhis­men. De fei­rer frem­de­les års­da­gen for hen­nes an­komst den 15. da­gen i den 4. må­ne­den og hen­nes fød­sels­dag den 15. da­gen i den 10. må­ne­den.

På 1700-tal­let plei­de den sju­en­de Da­lai La­ma å ta spa­ser­tu­rer i et øde om­rå­de cir­ka fire kilo­me­ter vest for Po­tala, så det var her han i 1755 be­gyn­te å byg­ge en som­mer­re­si­dens. Da den ble av­slut­tet åtte år se­ne­re un­der hans etter­føl­ger, fikk den nav­net Nor­bu­ling­ka – «Ju­vel­par­ken» – for­di om­gi­vel­se­ne dek­ker 36 hek­tar, noe som gjør den til Ti­bets størs­te park, dob­belt så stor som Buck­ing­ham Palace. Par­ken, som er åpen for pub­li­kum, er et fa­vo­ritts­ted for pik­ni­ker og tea­ter­opp­set­nin­ger, spe­si­elt un­der den uke­lan­ge yog­hurt­fes­ti­va­len. En inn­sjø har tre øyer, hver med et pa­lass, alle for­bun­det med bro­er.

Pa­las­set be­står av fle­re pa­vil­jon­ger og un­der­pa­las­ser, og det ene er opp­kalt etter den sju­en­de Da­lai La­ma, Kel­sang Gya­tso. Et an­net er

Det nye pa­las­set, en la­by­rint av væ­rel­ser, fon­te­ner og dam­mer byg­get av den nå­væ­ren­de Da­lai La­ma i 1954–56. Tron­sa­len har en prakt­full man­dala og en fres­ke av ham med uten­lands­ke stats­over­ho­der.

«Det­te sto også ufer­dig da Lob­sang Gya­tso døde i 1682, for øv­rig et døds­fall med mer­ke­li­ge kon­se­kven­ser.».»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.