Res­tau­re­ring av Po­tal­apa­las­set

Historiens Vakreste Byggverk - - Potalapalasset -

I 2002 be­vil­get ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter 40 mil­lio­ner dol­lar til res­tau­re­ring av Ti­bets his­to­ris­ke byg­nin­ger, men hvor­dan var det til nyt­te for Po­tal­apa­las­set? Ulem­pe­ne ved å byg­ge det­te fan­tas­tis­ke pa­las­set i en ås­side er dess­ver­re kan­skje like man­ge som for­de­le­ne. Det ene­stå­en­de per­spek­ti­vet og høy­den (3600 me­ter over ha­vet) fø­rer også til et stør­re pro­blem, som blir ver­re med ti­den – syn­king.

Det­te måt­te det tas fatt på un­der re­no­ve­rings­pe­rio­den på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let, og kom­bi­na­sjo­nen med ster­ke vin­der på ste­det ga et nes­ten unikt pro­blem­kon­sept for en byg­ning av så stor vik­tig­het.

Veg­ge­ne ble for­ster­ket for å be­skyt­te mot vind­ska­de­ne, og det ble gjort til­tak for å for­hind­re yt­ter­li­ge­re ero­sjon av byg­nin­gen. Øde­lag­te om­rå­der ble en­ten re­pa­rert el­ler er­stat­tet, i hen­hold til tra­di­sjo­nel­le me­to­der – hen­sik­ten var å res­tau­re­re, ikke opp­da­te­re pa­las­set. I til­legg til det­te sto de ti­be­tans­ke hånd­ver­ker­ne over­for trus­ler fra dyr – både rot­ter og møll ut­gjor­de en pla­ge, og øde­leg­gel­se­ne dis­se had­de på­ført, måt­te av­hjel­pes.

Ar­bei­det ble enda vik­ti­ge­re på grunn av be­ho­vet for plass til de man­ge re­li­kvie­ne som ses av ti­tu­sen­vis be­sø­ken­de hvert år på det UNESCO-be­skyt­te­de ste­det. Tid­li­ge­re var det sett som et sted for opp­be­va­ring av dis­se gjen­stan­de­ne, og nå fun­ge­rer det som både mu­se­um og his­to­risk se­ver­dig­het.

Cir­ka 200 ma­le­re var en­ga­sjert i å brin­ge pa­las­sets le­gen­da­ris­ke fres­ker til­ba­ke til sin tid­li­ge­re kla­re farge­prakt, med en vi­ten­skaps­mann fra Ki­nas Mo­goa­grot­ter som over­så at det ble gjort his­to­risk kor­rekt. Ar­bei­det fort­sat­te til 2008.

Det­te var imid­ler­tid ikke førs­te gang at byg­nin­gen had­de gjen­nom­gått dra­ma­tis­ke re­pa­ra­sjo­ner. I 1989 ble det igang­satt et seks­årig pro­sjekt for å res­tau­re­re de­ler av pa­las­set, som kos­tet rundt 6,9 mil­lio­ner dol­lar. Da det­te kon­ser­ve­rings­ar­bei­det var fer­dig i 1994, ble pa­las­set be­løn­net med en plass på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te.

OVER Res­tau­re­rings­ar­bei­de­re sam­let ved pa­las­set for å ta seg av de man­ge opp­ga­ve­ne i lø­pet av ar­bei­det som ble star­tet i 2002.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.