Vik­tig in­for­ma­sjon

Historiens Vakreste Byggverk - - Potalapalasset -

Be­søk i pa­las­set må fore­gå til fast­satt tid. For å få re­ser­va­sjons­bil­lett må man stil­le seg i kø ved pa­las­set da­gen før – kom tid­lig, og ta med deg pass. Den­ne re­ser­va­sjons­bil­let­ten gir deg et tids­punkt for be­sø­ket. Du må kjø­pe bil­let­ten i lø­pet av den­ne ti­den, og du må kom­me en time før ditt tids­punkt. Det er ikke til­latt å ta med seg drikke­va­rer, og du vil bli sjek­ket. Nær­mes­te fly­plass er Gong­gar Lha­sa luft­havn, hvor det er trans­port­for­bin­del­se til pa­las­set el­ler ho­tel­let ditt.

Beste tid for be­søk Mel­lom mai og sep­tem­ber. Vær for­be­redt på regn- og støv­sky­er.Tids­sone UTC+06:00Valu­ta Ki­ne­sis­ke RMB (Yuan)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.