Hundre­års­kri­gen på klip­pen

Historiens Vakreste Byggverk - - Mont-saint-michel -

«Nor­man­ner­ne had­de ikke noe øns­ke om å bli fra­tatt ut­byt­tet sitt og ble kraf­ti­ge

for­sva­re­re av kro­nen.» Mont-Saint-Michel var al­le­re­de en ån­de­lig høy­borg un­der Hundre­års­kri­gen, men ble en mi­li­tær­fest­ning også.

Si­den Hu­set Plan­ta­ge­net var kon­ger av Eng­land og her­tu­ger av Nor­man­die, had­de de en ty­de­lig stra­te­gisk for­del i lø­pet av den lan­ge kam­pen for den frans­ke kro­nen: en base rett over Ka­na­len. Etter Hen­rik Vs sei­er ved Agin­court kom hele Nord-Frank­ri­ke på en­gels­ke hen­der. Den frans­ke sa­ken vir­ket så håp­løs at ab­be­den av Mont-Saint-Michel, Ro­bert Jolli­vet, til­bød å un­der­kas­te seg den en­gels­ke kon­gen. Men selv om ab­be­den un­der­kas­tet seg, gjor­de hans mun­ker det ikke. Trygt på sin klip­pe, un­der sankt Mi­ka­els be­skyt­tel­se, og med tide­van­net som vas­ket bort be­lei­ren­de hæ­rer to gan­ger dag­lig, for­ble Mont-Saint-Michel den frans­ke kro­nes enes­te fest­ning på nord­kys­ten av Frank­ri­ke.

Som så­dan ble Mont-Saint-Michel et mål for de en­gels­ke, som om­rin­get den to gan­ger, i 1423–24 og på nytt i 1433–34. For å hind­re at klip­pen fikk nye for­sy­nin­ger sjø­vei­en – de om­rin­get den al­le­re­de fra land­si­den – be­fes­tet en­gelsk­men­ne­ne bo­set­nin­gen i Gran­vil­le, på Co­tent­in-halv­øya. For å be­skyt­te fest­nin­gen grav­de Tho­mas de Sca­les, den en­gels­ke kom­man­dan­ten, over ne­set som Gran­vil­le lig­ger på, og gjor­de også det til en øy. Med dis­se ba­se­ne på plass var de Sca­les i stand til å be­lei­re klip­pen og spren­ge et hull gjen­nom vol­le­ne og inn i byen un­der klos­te­ret. Men selv om byen ble tatt, holdt gar­ni­so­nen på top­pen ut til de Sca­les ble tvun­get til å trek­ke seg til­ba­ke og etter­late seg de to ka­no­ne­ne sine. Les Miche­let­tes er der frem­de­les, ved den ytre mu­ren.

Mont-Saint-Michels mot­stand ble et krigs­rop og en opp­munt­ring for fransk­men­ne­ne, og spe­si­elt for Je­an­ne d’Arc. Etter at de­res ne­me­sis, Hen­rik V, døde, om­grup­per­te fransk­men­ne­ne seg sak­te og tok til­ba­ke land­om­rå­de­ne de had­de mis­tet, og ved kri­gens slutt had­de en­gelsk­men­ne­ne bare Pa­le of Ca­lais igjen.

Sankt Mi­kael had­de be­skyt­tet sine egne.

OVER Les Miche­let­tes er frem­de­les syn­lig for be­sø­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.