Det­te kan du se på Mont-Saint-Michel

Historiens Vakreste Byggverk - - Mont-saint-michel -

Vår guide til en av de størs­te un­der­ver­ke­ne fra mid­del­al­de­ren.

Klos­ter­gangKlos­ter­gan­gen var ste­det hvor klos­te­rets mun­ker kun­ne spa­sere og medi­te­re, vand­ren­de rundt en sen­tral hage gjen­nom over­dek­ke­de gal­le­ri­er. Ar­ki­tek­ten plan­la den nøye med en dob­bel ar­ka­de og ord­net søy­le­ne så de på den ene rek­ken står tvers over­for midt­en av bu­ene på den and­re rek­ken.St. Au­berts ka­pellLa Chapel­le-Saint-Au­bert er et li­te ka­pell fra 700-tal­let på en li­ten klip­pe ved fo­ten av øya. Det er kan­skje best syn­lig ved lav­vann, på en spa­ser­tur rundt øya. Iføl­ge le­gen­den falt klip­pen, som ka­pel­let står på, fra sitt opp­rin­ne­li­ge sted på top­pen av fjel­let, etter at den ble dyt­tet av et barn.La Merveil­leDen go­tis­ke for­ed­lin­gen av den ro­mans­ke byg­nin­gen, dis­se tre eta­sje­ne, som inne­hol­der kryp­ter, gjeste­rom, spise­sa­len og klos­ter­gan­gen, rei­ser seg rett opp fra klip­pens grunn­fjell. Fra nord kan du også se hvor­dan Un­de­ret gjor­de klip­pen nær­mest uinn­ta­ke­lig fra den­ne spe­si­el­le ret­nin­gen.Rid­der­hal­lenI 1469 opp­ret­tet Lud­vig XISt. Mi­ka­els rid­der­or­den og men­te at klos­te­ret Saint Michael skul­le være or­de­nens ka­pit­tel­sal. Den ut­gjor­de lan­dets frams­te ade­li­ge, og kon­gen kun­ne ald­ri tvin­ge dem til det til­sik­te­de møte­rom­met, så langt fra Pa­ris. In­gen rid­de­re har der­for brukt Rid­der­hal­len. I ste­det ble plas­sen opp­delt av vegg­tep­per og brukt av mun­ke­ne til bønn.Spir og sta­tueDet vel­kjen­te spi­ret, som pe­ker opp i him­me­len og dan­ner toppunk­tet av klip­pens slå­en­de sil­hu­ett, er fak­tisk re­la­tivt ny, lagt til avVic­tor Pe­tit­grand, ar­ki­tek­ten som had­de an­svar for res­tau­re­rings­ar­bei­de­ne på klos­te­ret i 1896. Em­ma­nu­el Fré­mi­et skulp­ter­te sta­tu­en av erke­en­ge­len Mi­kael som er plas­sert på top­pen av spi­ret. Den ble øde­lagt i vold­som­me stor­mer i 1982. Da re­pa­ra­sjons­ar­bei­de­ne var fer­di­ge, ble sankt Mi­kael sen­ket ned på plass igjen av et he­li­kop­ter.Klos­te­retDen åpne plas­sen foran klos­te­ret var en gang fylt av en kir­ke. Yt­ter­li­ge­re tre søy­le­ra­der strak­te seg ut­over fra ski­pet og fyl­te plas­sen, men da det and­re tår­net over fa­sa­den kol­lap­set i 1776, inn­så myn­dig­he­te­ne at de måt­te let­ne klos­te­ret for å red­de det. Ski­pet ble for­kor­tet, og fa­sa­den av klos­te­ret gjen­opp­byg­get.By­mu­rerVol­le­ne som ver­ner byen og klip­pen, ble byg­get på 1400-tal­let for å for­sva­re klos­te­ret mot en­gels­ke an­grep. De går fra inn­gan­gen til øya, rundt byen, til de lodd­ret­te mu­re­ne til La Merveil­le, med for­svar­s­tårn med jev­ne mel­lom­rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.