Maya-ar­keo­lo­gi

Det ar­keo­lo­gis­ke ar­bei­det i maya-om­rå­det kas­tet lys på for­bløf­fen­de opp­da­gel­ser i Mel­lom-Ame­ri­ka.

Historiens Vakreste Byggverk - - Yucatán -

Pa­len­que, Chiapas

I det ar­keo­lo­gis­ke om­rå­det Pa­len­que i Chiapas fin­nes en av de mest spek­ta­ku­læ­re opp­da­gel­se­ne i mel­lom­ame­ri­kansk ar­ki­tek­tur: Pa­kals grav. In­skrip­sjons­temp­let har fått navn fra de tre sto­re kal­k­steins­hel­le­ne med hie­ro­gly­fis­ke in­skrip­sjo­ner in­ne i det. Den­ne py­ra­mi­den er sam­men­satt av en trinn­vis platt­form med et tem­pel på top­pen, og bygg­ver­ket er de­ko­rert med stukkre­li­ef­fer. In­ne fø­rer to trappe­løp til en im­po­ne­ren­de grav­krypt som inne­hol­der sar­ko­fa­gen til K´inich Ja­naab Pa­kal.

Hel­lig ce­note, Chichen Itzá, Yu­ca­tán

Det­te na­tur­li­ge, nes­ten sir­ku­læ­re synke­hul­let er kjent som Chen­ku på Yu­ca­tán-maya­enes språk. His­to­ris­ke kil­der har be­skre­vet det som et sen­trum for pi­le­grims­vand­rin­ger og of­rin­ger for å til­be maya­enes regn­gud Chaac. Ut­grav­nin­ge­ne som er fore­tatt i van­net, har av­dek­ket de­ler og frag­men­ter av mi­ne­ra­ler som gull, kob­ber, ob­si­di­an, skjell, ko­pal, flint med mer, så vel som skje­let­ter av både barn og voks­ne som man tror ty­der på men­neskeof­rin­ger.

Ti­kal, Gua­te­ma­la

Ti­kal er tro­lig den størs­te maya-byen. Den sto­re pla­za­en ut­gjø­res av Den nord­li­ge akro­po­lis, Tem­pel

I og Tem­pel II. Den nå for­lat­te byen had­de en gang minst 60 000 inn­byg­ge­re, spredt over minst 120 kvad­rat­kilo­me­ter, men mye av ste­det er ikke ut­gravd. I by­sta­ten fant en av de vik­tigs­te opp­da­gel­se­ne i maya­his­to­ri­en i lø­pet av mer enn fire hundre­år sted: opp­da­gel­sen og de­chiff­re­rin­gen av maya-hie­ro­gly­fe­ne, som er blitt kjent som «Maya­ko­den».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.