Giottos klokke­tårn

Historiens Vakreste Byggverk - - Katedralen I Firenze -

Klokke­tår­net, el­ler kam­pa­ni­len, ble teg­net av den be­røm­te ma­le­ren Giot­to di Bon­done og har sju klok­ker. Det står ved si­den av kate­dra­len og er byg­get av mar­mor i sam­me far­ge, slik at den pas­ser inn­til sin nabo. Tår­net er fir­kan­tet med si­der på 15 me­ter, og det sti­ger 87 me­ter til værs. Det er om­kran­set av mange­kan­te­de støtte­pi­la­rer i hjør­ne­ne og er delt inn i fem ad­skil­te eta­sjer – der de tre øvers­te har vin­du­er. Hver av de tre eta­sje­ne er stør­re enn den un­der på alle må­ter. Dis­se uli­ke stør­rel­se­ne mot­vir­ker ef­fek­ten av per­spek­ti­vet når man ser det fra bak­ken, og alle de tre øvers­te eta­sje­ne ser like sto­re ut. Selv om Giot­to opp­rin­ne­lig vil­le at klokke­tår­net skul­le ha et høyt spir på top­pen, be­stem­te man etter hans død å byg­ge en stor ut­sikts­ter­ras­se i ste­det. Den gir tår­net et dra­ma­tisk, «av­kap­pet» ut­trykk.

1887

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.