Kir­ke­ne

Hoved­at­trak­sjo­ne­ne i re­gio­nen

Historiens Vakreste Byggverk - - Kappadokia -

Kar­an­lık Ki­li­se (Den mør­ke kir­ke)

Høyde­punk­tet i Göre­me fri­lands­mu­se­um er den­ne prakt­ful­le kir­ken, som nås via en smal tun­nel og har fått navn etter man­ge­len på na­tur­lig lys in­ne. Kir­ken har gjen­nom­gått om­fat­ten­de res­tau­re­ring og har noen av de mest be­røm­te og rikt de­ko­rer­te fres­ke­ne i Kappa­do­kia, fra 1100- og 1200-tal­let.

To­kalı Ki­li­se (Spenne­kir­ken)

To­kalı Ki­li­ses liv­ful­le fres­ker inne­hol­der over­då­dig bruk av in­digo­far­ge (som la­ges ved bruk av la­pis la­zu­li). Kir­ken er an­lagt i to de­ler; «den gam­le kir­ken», som da­te­rer seg til­ba­ke til 900-tal­let; og «den nye kir­ken», som er rett bak den og fra 1000-tal­let. De av­bil­de­de sce­ne­ne på fres­ke­ne re­la­te­rer seg for det mes­te til Jesu liv og vir­ke.

Eski Gümüş­ler klos­ter

Det­te klos­ter­kom­plek­set er skå­ret ut av en klip­pe ved Niğ­de sørvest i Kappa­do­kia. In­ne er det en la­by­rint av cel­ler, tun­ne­ler og en kir­ke om­gitt av en sen­tral gårds­plass, med be­gra­vel­ses­gro­per og fres­ker (fra mel­lom 600- og 1000-tal­let), blant an­net en smi­len­de jom­fru Ma­ria og en used­van­lig de­tal­jert sce­ne fra Kris­ti fød­sel.

Karşı Ki­li­se (Apos­te­len Jo­han­n­es’ kir­ke)

Ta av fra ho­ved­vei­en mel­lom Ne­vşe­hir og Gülşe­hir for å be­sø­ke den­ne kir­ken fra 1200-tal­let som er hult ut av en kjegle­for­met klip­pe. Kir­kens and­re eta­sje er full av fres­ker som ble res­tau­rert til sin farge­prakt med ri­ke­lig bruk av gult og brunt på 1990-tal­let.

Keş­lik klos­ter

I det­te la­by­rin­tis­ke klos­te­ret bod­de det en gang hundre­vis av mun­ker. Det er hult ut i en se­rie klip­per og har en godt be­vart spise­sal og kjøk­ken. Step­ha­nos­kir­ken her er imid­ler­tid høyde­punk­tet med sin enor­me kors­for­me­de tak­fres­ke, snirk­le­te de­ko­rert med geome­tris­ke mønst­re, som dek­ker hvel­vet.

Pan­car­lı Ki­li­se (Rød­be­te­kir­ken)

Pan­car­lı Ki­li­se fra 1000-tal­let lig­ger skjult blant de bøl­gen­de da­le­ne rett uten­for Orta­hisar. Den er dek­ket av fres­ker med grønn bak­grunn som vi­ser Jesu vir­ke. Rett uten­for er et vir­var av rom hug­get ut av ber­get hvor mun­ke­ne og pres­te­ne en gang bod­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.