De kappa­do­kis­ke fed­re

De tre kappa­do­kis­ke teo­lo­ge­ne på 300-tal­let spil­te en stor rol­le i å for­me tro og prak­sis in­nen­for den øst­li­ge kir­ken.

Historiens Vakreste Byggverk - - Kappadokia -

Sankt Ba­si­li­os den sto­re, bis­kop av Ca­es­area

Ba­si­li­os ble født og voks­te opp i Pon­tus (den øst­li­ge svarte­havs­re­gio­nen av da­gens Tyr­kia) og for­lot en kar­rie­re in­nen jus og un­der­vis­ning i Ca­es­area (Kay­se­ri) for å bli prest. Etter å ha stu­dert as­ke­se i både Egypt og Sy­ria vend­te han til­ba­ke til Anato­lia og sitt mest inn­fly­tel­ses­rike vir­ke – å sta­ke ut reg­le­ne og prak­si­sen til mun­ke­ve­se­net, noe som gjor­de at han ble kjent som øst­kir­kens klos­ter­ve­sens far. I 370 ble han or­di­nert som bis­kop av Ca­es­area, en tit­tel han had­de til sin død i 379. I lø­pet av den ti­den kon­sen­trer­te han seg om å hjel­pe de fat­ti­ge og nød­li­den­de i om­rå­det.

Bis­ko­pen av Nys­sa, Gre­gor fra Nys­sa

Gre­gor fra Nys­sa var Ba­si­li­os’ yng­re bror og den and­re av De kappa­do­kis­ke fed­re. Han var en kjent teo­log og ten­ker. Han ble i år 372 bis­kop av Nys­sa (som ma­jo­ri­te­ten av by­san­tins­ke lær­de me­ner var et sted i det sør­li­ge Kappa­do­kia like ved da­gen Ak­sa­ray). Man­ge av hans skrif­ter ble be­trak­tet som ukon­ven­sjo­nel­le på 300-tal­let, med en tendens mot den mys­tis­ke si­den ved kris­ten­dom­men. Han var også en av de førs­te stem­me­ne som tok til mot­mæle mot sla­ve­ri, si­den han men­te at det kren­ket men­nes­kets iboen­de ver­di og men­nes­kets na­tur å være fri. Han døde i Nys­sa cir­ka 395.

Gre­gor fra Nazianz

Gre­gor fra Nazianz (som man tror var lands­byen Be­kar­lar ved Ak­sa­ray) var en av 300-tal­lets mest inn­fly­tel­ses­rike teo­lo­ger. Han møt­te og ble venn med Ba­sile­os mens de stu­der­te sam­men i Ca­es­area. Han er også kjent som Gre­gor Teo­lo­gen, og hans teo­lo­gis­ke skrif­ter var med­vir­ken­de til å ska­pe kir­kens dog­me om tre­enig­he­ten. Han ble bis­kop av Nazianz og se­ne­re, i 380, erke­bis­kop av Konstan­ti­no­pel. Han fra­sa seg em­be­tet i 381 etter at hans be­stre­bel­ser på å for­ene den øst­li­ge og den vest­li­ge kir­ke før­te til strid. Han trakk seg til­ba­ke til Nazianz, hvor han døde i 390.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.