Dom­kirke­ka­ru­sell

Historiens Vakreste Byggverk - - Kappadokia -

Man for­ven­ter ikke å fin­ne en ka­ru­sell in­ne på kir­kens om­rå­de, men All Hal­lows Guild Carou­sel ble byg­get på 1890-tal­let av The Mer­ry-GoRound Com­pany of Cin­cinna­ti. De reis­te rundt på mes­ser og ut­stil­lin­ger over hele USA. Det er en sjel­den ka­ru­sell la­get kun av tre­verk, med et mes­sing­pipe­or­gel og 24 hånd­skår­ne og farge­rikt de­ko­rer­te dyr og to vog­ner man kan sit­te i. Dis­se går opp og ned mens ka­ru­sel­len går rundt en midt­stol­pe, dre­vet av en ben­sin­mo­tor. Den ble kjøpt i 1963 av The All Hal­lows Guild, or­ga­ni­sa­sjo­nen som tar seg av ute­om­rå­de­ne rundt Washing­tons na­sjo­na­le dom­kir­ke. De vil­le ha litt ti­vo­li­stem­ning på fri­lufts­ar­ran­ge­men­te­ne. Nå tas den ny­de­li­ge an­tik­vi­te­ten ut bare en gang i året. Den står på lis­ten til det na­sjo­na­le re­gis­te­ret over his­to­ris­ke ste­der, som én av bare to ka­ru­sel­ler i hel­tre som er igjen i USA.

En ny­de­lig, hånd­skå­ret ele­fant på All Hal­lows Guild Carou­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.