Kir­ke kon­tra skjelv

Historiens Vakreste Byggverk - - Kappadokia -

Den 23. au­gust ble Washing­ton Na­tio­nal Cat­hed­ral ska­det i et jord­skjelv. Jord­skjel­vet i Vir­gi­nia i 2011 mål­te 5,8 på Rich­ters ska­la – det størs­te på den ame­ri­kans­ke vest­kys­ten si­den 1944. Det kun­ne fø­les av fle­re men­nes­ker enn noe an­net skjelv i USAs his­to­rie.

Det opp­sto sprek­ker i støtte­pi­la­re­ne rundt kir­ken, mens tre av de fire stein­spi­re­ne på det midt­re tår­net ble vridd ut av stil­ling el­ler knakk av og styr­tet gjen­nom ta­ket.

Kir­ken ble stengt til 7. no­vem­ber 2011, og re­pa­ra­sjo­ne­ne er for­ven­tet å kos­te 26 mil­lio­ner dol­lar. Det­te dek­kes ikke av byg­nin­gens for­sik­ring, og re­pa­ra­sjo­ne­ne på­går frem­de­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.