Byg­ging på­går

Historiens Vakreste Byggverk - - Transylvanias Befestede Kirker -

Byg­gin­gen av Sa­gra­da Famí­lia har vært lang­va­rig og strev­som, og må­let er ennå ikke nådd …

1882

Ar­bei­det begynner un­der le­del­se av ar­ki­tekt Fran­cis­co de Paula del Vil­lar y Lo­za­no. Sa­gra­da Famí­lia ble opp­rin­ne­lig tenkt som en kir­ke i ny­go­tisk stil.

1883

Gaudí tar over etter at den førs­te ar­ki­tek­ten blir uenig med bygg­her­ren og trek­ker seg ut.

1894

Mer enn et ti­år se­ne­re blir de førs­te de­le­ne av kir­ken, kryp­ten og ap­sis (det halv­sir­kel­for­me­de om­rå­det bak al­te­ret), full­ført.

1926

Gaudí dør, 74 år gam­mel. Han har ar­bei­det i over 42 år med Sa­gra­da Famí­lia, men mer enn 75 % av byg­get er ennå ikke fer­dig.

1933

Fød­sels­fa­sa­den blir fer­dig.

Den er tenkt å set­te stan­dar­den for struk­tu­ren og ut­smyk­nin­gen av res­ten av kir­ken.

1936

Bor­ger­kri­gen av­bry­ter byg­gin­gen. Kata­lans­ke anar­kis­ter bren­ner opp Gaudís verk­sted. Mo­del­le­ne hans øde­leg­ges.

1978

De fire tår­ne­ne til li­del­ses­fa­sa­den byg­ges, og ar­bei­det med selve fa­sa­den begynner.

1992

Olym­pia­den i Bar­ce­lo­na set­ter fart i fi­nan­se­ne da mil­lio­ner fle­re tu­ris­ter kom­mer til byen.

2010

Ta­ket på det sen­tra­le kirke­ski­pet full­fø­res, og pave Be­ne­dikt XVI inn­vier kir­ken slik at den en­de­lig kan bru­kes til guds­tje­nes­ter.

2026

Må­let er å få kir­ken fer­dig til hundre­års­mar­ke­rin­gen for Gaudís død – 144 år etter at ar­bei­det be­gyn­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.