In­ne i Ram­ses’ tem­pel

Historiens Vakreste Byggverk - - Tempelet I Abu Simbel -

Hva får du se der­som du be­sø­ker Abu Sim­bel-tem­pe­let?

Ven­ner og fien­derMel­lom bei­na på sta­tu­ene er det mye mind­re sta­tu­er av Ram­ses’ fa­mi­lie og fien­der.Ned­falt idolHo­det og krop­pen til Ram­ses II lig­ger på bak­ken etter å ha falt av un­der et jord­skjelv.Sto­re gu­derRa-Hor­akhty var en kom­bi­na­sjon av gu­den for sol og him­mel. Osi­ris var gu­den for un­der­ver­de­nen, og Amun var le­der­gu­den og be­skyt­te­ren av mo­nar­ki­et.Lys og skyg­geRe­li­ef­ferSkulp­tu­rer på veg­gen vi­ser den he­rois­ke Ram­ses som kjem­per mot sine fien­der. Tem­pe­let er plas­sert slik at ly­set skin­ner på Ra-Hor­akhty, Amun og Ram­ses to gan­ger i året. Osi­ris er i ved­va­ren­de mør­ke, si­den han er gu­den for un­der­ver­de­nen.Hva be­tyr et navn?Man an­tar at Abu Sim­bel var opp­kalt etter en egyp­tisk gutt som vis­te ste­det til den sveit­sis­ke opp­da­ge­ren Jo­hann Lud­wig Burckhardt i 1813.Mot østSom med man­ge re­li­giø­se byg­nin­ger ven­der Abu Sim­bel mot sol­opp­gan­gen i øst.Ba­via­nerMan trod­de at ba­via­ne­ne var sol­til­be­de­re, så de pry­der fa­sa­den på tem­pe­let.Rak i ryg­genSelv om de sit­ter, er sta­tu­ene ved inn­gan­gen 20 me­ter høye.Fire eks­tra årSi­den Burckhardt ikke var i stand til å av­dek­ke tem­pe­let i 1813, var det Gio­van­ni Bel­zo­ni som måt­te fin­ne og gra­ve ut Abu Sim­bel, noe han gjor­de i 1817.Sta­tu­erDet står sta­tu­er av gu­de­ne Ram­ses II, Ptah, Ra-Horarkhty og Amun in­ne i tem­pe­let.Søy­lerÅtte enor­me søy­ler som vi­ser Ram­ses som vin­ner sto­re slag, hol­der oppe ta­ket.Like ret­tig­he­terSta­tu­ene av Ram­ses og Ne­fer­ta­ri uten­for det lil­le tem­pe­let er like høye, en sjel­den­het i egyp­tisk kul­tur. Det var i til­legg det and­re tem­pe­let som var viet til fa­raos hus­tru.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.