Kjem­pe­ne i Schie­dam

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Ver­dens størs­te vind­møl­ler lig­ger i Schie­dam. De er over 33 me­ter høye, og umu­li­ge å over­se. Det er fem ori­gi­na­le vind­møl­ler igjen, den sjet­te ble gjen­opp­byg­get i 2011. Opp­rin­ne­lig var det 20 møl­ler som ble byg­get på 1700- og 1800-tal­let. Dis­se skul­le leg­ge til ret­te for den øken­de pro­duk­sjo­nen av gin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.