Wat Sut­hat

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te er lan­dets vik­tigs­te, kon­ge­li­ge tem­pel, og i til­legg er Wat Sut­hat kjent for den enor­me, røde hus­ken som står ved inn­gan­gen. Det lig­ger nær Wat Ph­ra Ka­ew også, hvis du øns­ker å se beg­ge ste­de­ne. Det har i det hele tatt en vel­dig sen­tral be­lig­gen­het. Byg­gin­gen star­tet på 1800-tal­let un­der kong Ra­ma I, og ble vi­dere­ført av de etter­føl­gen­de kon­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.