HITLERS BRU­TA­LE WAFFEN SS

Hitlers krig - - Innhold - Ala­my AV NICK SOLDINGER

Elite­styr­ken med ter­ror som spe­sia­li­tet

Mün­chen 9. no­vem­ber 1933, nok en kald kveld. Den stor­slag­ne Ode­ons­platz er som for­vand­let. Borte er de godt be­søk­te for­taus­ka­fe­ene. Borte er de stres­se­de kel­ner­ne som bæ­rer øl og kaf­fe til utål­mo­di­ge gjes­ter. I kveld er det­te en fak­kel­be­lyst pa­rade­plass. Naziflagg pry­der de neoklas­sis­ke byg­nin­ge­ne, og foran det mi­li­tæ­re Fel­den­hal­le- min­nes­mer­ket står 800 SS- menn i stram giv akt, ulas­te­lig kledd i sine ille­vars­len­de svar­te uni­for­mer. Pus­ten de­res dam­per i høst­luf­ta.

I kveld er det ti­års­ju­bi­le­um for Ølkjellerkuppet, Adolf Hitlers klos­se­te kupp­for­søk som end­te med at 16 med­lem­mer av fyl­kin­gen hans lå døde igjen på trap­pa til Fel­den­hal­le. Mye har skjedd si­den den gang. Hit­ler ble i førs­te om­gang fengs­let, men i mel­lom­ti­den har han ut­vik­let seg fra en fa­na­ti­ker på yt­ter­fløy­en til et po­li­tisk pop­idol. Nå er han Tysk­lands dik­ta­tor, og den­ne kvel­dens tea­trals­ke ar­ran­ge­ment er be­reg­net på å om­skri­ve histo­ri­en – Ølkjellerkuppet fram­stil­les som et edelt of­fer – og tak­ke SS- kjelt­rin­ge­ne hans for å ha bi­dratt til å mu­lig­gjø­re det hele. Hver mann får til­delt en se­re­mo­ni­ell dolk. En tve­eg­get kniv med in­skrip­sjo­nen «Mei­ne Eh­re heisst Tre­ue» – «Jeg leg­ger min ære i lo­ja­li­tet». På må­ter SS- men­ne­ne ikke kan gjø­re seg den rin­ges­te fore­stil­ling om, vil dis­se ga­ve­ne etter hvert sym­bo­li­se­re de­res vold­som­me og egent­lig tra­gis­ke skjeb­ne.

«Jeg leg­ger min ære i lo­ja­li­tet» var mot­to­et til na­zis­te­nes frams­te kamp­styr­ke, men det kun­ne like gjer­ne vært «død uten ære». Den blin­de ly­dig­he­ten i Waffen SS sik­ret at mann­ska­pe­ne både var nåde­løst he­rois­ke og mor­de­risk bar­ba­ris­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.